Metody úniku z dolního psaní ... aneb jak se dolní leváci vypořádávávají s problémy

Jak už bylo vysvětleno v předchozích podkapitolách, systém dolního psaní levákům z mnoha důvodů nevyhovuje, a přestože metodikové psaní jsou přesvědčeni, že to je logicky správně odvozený způsob psaní od pravorukého, leváci ho prostě z různých důvodů nemohou a ve finále ani nechtějí akceptovat.

Základní problémy dolního psaní:

  • pohyb paže i ruky je veden "nepříjemným", nepřirozeným směrem přes střed těla směrem dopředu
  • nutí přitisknout loket těsně k tělu, což omezuje jeho pohyblivost
  • nutí umístit sešit více na osu středu těla a psát v pravé polovině od osy těla,
  • nutí psát s nehybným zápěstím,
  • nutí psát dopředu "strkáním", tedy tlakem, kterým přináší horší koordinaci pohybů a větší únavu,
  • není vidět do právě psaného písma,
  • obvyklé psací prostředky, především nejrozšířenější kuličková tužka, při psaní tlakem kladou velký odpor, nebo dokonce téměř nepíší,
  • upořádání pracoviště neodpovídá pracovišti praváka - to vyvolává obtíže při práci s praváky nebo na pracovišti upraveném pro praváky,

vedou k tomu, že se dolní leváci snaží tyto obtíže nějakou formou kompenzovat.

1. Nejčastější variantou je převrácení sklonu písma, které umožní rozvolnit strnulé zápěstí a pracovat jím. Tím se levák vyhne tomu, že většinu pohybů při psaní by musel vykonávat posouváním celé paže nebo toto posouvání nahradit pohybum prstů směreme dopředu a dozadu. Výsledným pohybem je většinou kombinace pohybu celé paže i prstů s mírně či více dozadu skloněným zápěstím, které umožňuje kyvný pohyb. Výsledkem je, jak už bylo řečeno, písmo s opačným sklonem v širokých proporcích a opačným přítlakem, kterému se říká "hroší písmo".

Na fotografii vidíme právě takovou levačku - šipky naznačují směry pohybů, charaktristické je, že při tomto způsobu psaní se leváci poměrně naklánějí nad lavici. Protože na první pohled tento způsob psaní odpovídá vzoru dolního psaní, někteří metodikové, např. Healyová a i někteří naši, rezignovali nad opačným sklonem písma a připouštějí, že tento způsob je ve školách možno akceptovat. Přesto je potřeba podotknout, že výsledek psaní neodpovídá vzoru psacího písma opačným sklonem a opačnými přítlaky v písmu.

Extrémně vpravo orientovaný papír nenutí dolního leváka tisknout loket k tělu; z hlediska hygieny psaní je však sezení bokem k lavici zcela nevhodné - přesto si tak při delším psaní ulevují leváci i praváci. Charakteristický je sklon písma.

Dolní levák s převráceným písmem často ohýbá zápěstí směrem vzad, loket je blízko těla; naklonění těla vpravo umožňuje vidět si do písma.

2. Tam, kde kde zůstal obvyklý sklon písma a pootočení papíru doprava, přizpůsobilo se držení psacího prostředku - v ruce leváka se psací prostředek převrátil, je držen směrem od sebe, konec pera je tedy odvrácen od písaře. Pero je v úchopu převráceno proto, aby bylo vidět do písma a aby alespoň z nějaké části bylo taženo ve směru sklonu písma. Nesmíme zapomenout, že metoda psaní pro leváky vznikala v době, kdy se běžně psalo ocelovými perky s násadkou namáčenými v kalamáři a že psaní ocelovým perkem je obecně náročnější než psát plnicím perem nebo kuličkovou tužkou. Vést hrot běžného ocelového perka proti obvyklému směru psaní na hrubším papíře je velmi náročné a výsledky nejsou uspokojující.

Tento způsob je pravděpodobně ten, na který na samém začátku narazili propagátoři dolního psaní, protože jej už v padesátých letech minulého století popisu jako jev, který provází nácvik dolního psaní. Odsuzují ho jako nevhodný, v čemž mají pravdu, protože je skutečně jeden z nejnevhodnějších, ale nezabývají se tím, proč mají leváci snahu takto psát, a berou to jen jako levákovu zvůli a podstatě tohoto jevu nerozumí.  Dnes je těžko rekonstruovat typologii, kterou měli na mysli zakladatelé psaní pro leváky, protože pojmem "crabslaw" a "hooked writing" (krabí klepeto a hákovitý, drápovitý úchop) označují souhrnně všechny způsoby, které neodpovídaly čisté metodě dolního psaní.

Poloha dolního leváka se sešitem pootočeným vpravo a převráceným psacím prostředkem v prstech tak, aby viděl do psaného písma a mohl co nejvíce využít tahu psacího prostředku.

3. Pozice papíru zůstala stejná, ale aby si levák do písma viděl, obkrouží levou rukou papír, píše shora extrémně zahnutou rukou v zápěstí, psací prostředek je držen v ruce správně, ne převráceně od sebe. Sklon písma je většinou opačný, někdy jen kolmý.

V tomto případě došlo ke zkřížení dvou základních principů psaní - z původního dolního psaní zůstalo pootočení papíru vpravo, tak, jak byl levák vyrozuměn při nácviku psaní dolní metodou, a toto pootočení je pro něj jakýsi kotevní kámen, kolem něhož se ruka "ovine". Tento způsob psaní je další z nejobtížnějších a také nejméně produktivních právě pro nadměrně vysunuté rameno a ztíženou pohyblivost. Toto psaní je kritizováno právem, ale vzniklo ze zoufalství dítěte, které z různých důvodů nemůže pootočit sešit doleva, nebo alespoň kolmo, a tak řeší své obtíže naroubováním horní pozice psaní s původní dispozicí dolního psaní.

Rukopis leváka, který pod tlakem času a únavy při písemném testu, posouvá levou ruku stále více nad text a skokově mění pozici psaní, a tím i sklon a charakter písma.

Právě proto, že metoda dolního psaní není levákům vstřícná, děti si hledají různé způsoby, jak si zajistit určitý komfort při psaní a zároveň i rychlost a přijatelnou čitelnost svého písemného projevu. Tyto způsoby, jak se s těmito požadavky vypořádávávají, jsou pak značně variabilní - leváci různě experimentují s natočením papíru/sešitu, úchopem psacího prostředku a polohou levé ruky, sezením a pootočením těla, takže různých variant je možno zaregistrovat poměrně mnoho.

Je zajímavé, že sami výrobci psacích prostředků v této problematice tápou - na celé řadě informačních a propagačních materiálů je vidět, že malí leváci řeší i při focení reklam a vzorových ukázek psaní psacím prostředkem psaní po svém ve prospěch horního psaní.

Reklama na roller STABILO EASYbirdy přímo od výrobce: na obrázku je jasně vidět, že dívka má sešit pootočený vpravo podle metody dolního psaní, ale ruku stáčí nad řádkem jako horní levák (podzim 2015).

Na výřezu fotografie je patrné kolmé písmo i směr vedení psacího pera.

https://www.stabilo.com/cz/produkt/2404/psan%C3%8D/stabilo-easybirdy

20/03/2014; 15/12/2015