Metody úniku z dolního psaní ... aneb jak se dolní leváci vypořádávávají s problémy "dolního psaní"

Jak už bylo vysvětleno v předchozích podkapitolách, systém dolního psaní levákům z mnoha důvodů nevyhovuje, a přestože metodikové psaní jsou přesvědčeni, že to je logicky správně odvozený způsob psaní od pravorukého, leváci ho prostě z různých důvodů nemohou a ve finále ani nechtějí akceptovat.

Základní problémy dolního psaní:

 • pohyb paže i ruky je veden "nepříjemným", nepřirozeným směrem přes střed těla směrem dopředu
 • nutí přitisknout loket těsně k tělu, což omezuje jeho pohyblivost
 • nutí umístit sešit více na osu středu těla a psát v pravé polovině od osy těla,
 • nutí psát s nehybným zápěstím,
 • nutí psát dopředu "strkáním", tedy tlakem, kterým přináší horší koordinaci pohybů a větší únavu,
 • není vidět do právě psaného písma,
 • obvyklé psací prostředky, především nejrozšířenější kuličková tužka, při psaní tlakem kladou velký odpor, nebo dokonce téměř nepíší,
 • upořádání pracoviště neodpovídá pracovišti praváka - to vyvolává obtíže při práci s praváky nebo na pracovišti upraveném pro praváky,

vedou k tomu, že se dolní leváci snaží tyto obtíže nějakou formou kompenzovat, proto tedy "metody úniku". Nejdůležitějším rozlišovacím znakem je právě proto směr vedení psacího prostředku v těchto způsobech řešení:

 1. změna pohybů ruky v zápěstí a převrácení sklonu písma (typ A)při pootočeném sešitu doprava jsou předloktí i ruka vedeny zdola, ale psaní vychází z kyvného pohybu ruky v zápěstí. Vzniká tak kolmé až výrazně převrácené písmo od úzkého až po široké a v proporcích zaoblené „hroší“ písmo.

Způsob převrácení pohybů z dolního psaní změnou výhodnějšího pohybu ruky v zápěstí (A).

Způsob úniku z dolního psaní změnou pohybu ruky v zápěstí a převrácením sklonu písma (typ A).

Ukázka písma, která nese znaky úniku z dolního psaní převrácením pohybu ze zápěstí – „hroší písmo“ s opačným sklonem – dolní levačka, 18 let, 2010.

Nejčastější úniková metoda z dolního psaní.

 1. překlopení psacího prostředku směrem proti sobě (typ B) – při pootočeném sešitu do-prava v souladu s metodou dolního psaní jsou předloktí i ruka vedeny zdola, ale psací prostředek je překlopen v prstech hrotem proti sobě, čímž většinou vznikne některá z variant forma palcového úchopu, v níž je psací prostředek směrově orientován kolmo proti píšícímu – výsledné písmo může být kolmé až doleva skloněné. V mnohých případech je psací prostředek pootočen ještě dále směrem doprava, až kopíruje tradiční sklon písma.


Pozice leváka při psaní s proti sobě převráceným psacím prostředkem jako další způsob úniku z dolního psaní (B).

 1.  drápovitý úchop („hook writing“) a jeho varianty (typ C) – k typu B je přidána pozice skutečného drápovitého úchopu tím, že rameno je výrazně předsunuto dopře-du, trup je stočen vpravo a ruka obtáčí sešit z horní pozice tak, aby bylo možno psacím prostředkem, který ale není v ruce převrácen k sobě jako u typu B, lépe táhnout. Tento způsob psaní je z hlediska celkové pohybové situace ze všech metod psaní nejméně výhodný a je právem kritizován. Nicméně je potřeba opět připomenout, že do této situace přivede malého leváka výchozí situace s po-otočením papíru vpravo jako nedílná součást dolní metody, jejíž součástí je i nevýhodný pohyb předloktí ve směru křížem přes osu těla. To vede některé leváky k tomu, aby při tomto pootočení papíru řešili svou pohybovou situaci právě takto. Sklon písma může kolísat i v průběhu psaní od běžného sklonu doprava až po písmo výrazně zvrácené.


Drápovitý úchop – pozice papíru odpovídá dolnímu psaní, ale psací prostředek je převrácen a směrově orientován k řádku shora, rameno je výrazně předsunuto rameno a celá paže obtáčí papír (C).

Obr. 5.16 Ukázka rukopisu horní levačky, která pod tlakem času a únavy při písemném testu při psaní skutečným „drápáním“ posouvá levou ruku stále více nad text a skokově mění pozici psaní, a tím i sklon a charakter písma – horní levačka, 18 let, 2007.

 1. horní způsob psaní (typ D) – sešit je pootočen doleva ve shodě s praváky, trup je mírně stočen vpravo, rameno je mírně předsunuto, předloktí je vedeno spíše zdola, ale ruka je v zápěstí ohnuta a vedena ve směru řádku, častěji spíše nad ním v horní pozici nad právě psaným písmem, nebo dokonce několika řádky; psací prostředek je orientován směrem k sobě v pásmu 270°-360°. Horní způ-sob psaní, původně spojený s písařským úchopem, dnes ale jeho modifikacemi a palcovými úchopy, je u leváků nejoblíbenější a také nejčastější, protože jim zajišťuje největší komfort při psaní písmem, které bylo zkonstruováno praváky pro praváky. Spolu s vývojem psacích prostředků od ocelového perka a plnicího pera k propisovačkám a linerům si leváci při psaní z této pozice vytvořili řadu variant tohoto úchopu podobně jako praváci.

Obr. 5.17 Horní způsob psaní (overwriting) se sešitem orientovaným stejně jako praváci a rukou položenou nad řádkem kvůli lepšímu náhledu do psaného písma a možnosti psát tahem (D).

 1. kombinace různých typů psaní (typy smíšené)právě proto, že leváci jsou nuceni hledat si vlastní řešení sami, dospívají k různým spojením předcházejících typů řešení nebo jejich částí včetně různých ovlivnění novými psacími prostředky.

Právě proto, že metoda dolního psaní není levákům vstřícná, si děti hledají různé způsoby, jak si zajistit určitý komfort při psaní a zároveň i rychlost a přijatelnou čitelnost svého písemného projevu. Tyto způsoby, jak se s těmito požadavky vypořádávávají, jsou pak značně variabilní - leváci různě experimentují s natočením papíru/sešitu, úchopem psacího prostředku a polohou levé ruky, sezením a pootočením těla, takže různých variant je možno zaregistrovat poměrně mnoho.

Je zajímavé, že sami výrobci psacích prostředků v této problematice tápou - na celé řadě informačních a propagačních materiálů je vidět, že malí leváci řeší i při focení reklam a vzorových ukázek psaní psacím prostředkem psaní po svém ve prospěch horního psaní.

Reklama na roller STABILO EASYbirdy přímo od výrobce: na obrázku je jasně vidět, že dívka má sešit pootočený vpravo podle metody dolního psaní, ale ruku stáčí nad řádkem jako horní levák (podzim 2015).

Na výřezu fotografie je patrné kolmé písmo i směr vedení psacího pera.

https://www.stabilo.com/cz/produkt/2404/psan%C3%8D/stabilo-easybirdy

20/03/2014; 15/12/2015

Zdroj: Boj o špetku ..., str. 140-143, odkazy na použitou a související literaturu jsou uvedeny v publikaci; zpracováno pro webovou verzi v dubnu 2020