Levák a počítač

Tato kapitola byla nově zpracována jako součást projektu BÝT LEVÁKEM / ÚVOD DO SINISTROLOGIE A SINISTROPEDIE a je ke stažení zde.

K základní funkční gramotnosti dnes patří bezesporu i ovládání počítače, s nímž děti a dospívající, možno říci, nemají potíže – do jejich života totiž počítače vstupují od nejútlejšího dětství, a tak se intuitivně i řízeně seznamují s jeho ovládáním. Bez nadsázky můžeme říci, že každé dítě, které přechází ze školy mateřské do školy základní, nějakou zkušenost s počítačem už má.

Podle statistických průzkumů je dnes většina českých domácností vybavena počítačem, a tak můžeme usuzovat, že v domácnosti je pracoviště, kde je počítač umístěn – nejčastěji na psacím stole, který je dětmi i dospělými využíván současně i k jiným činnostem.

V průběhu posledního čtvrtstoletí se změnilo ovládání počítače a po letech užívání počítačů se v některých parametrech mění i zvyklosti jejich uživatelů. O tom, jak přeorganizovaly počítače práci v řadě profesí i chod rodin v trávení volného času i komunikaci mezi jednotlivými členy i okolím, jak přeskupily význam jednotlivých zdrojů informací a druhů zábavy, hovořit nebudeme – zajímat nás bude pouze jen mechanizmus organizace pracoviště a zejména ovládání externích zařízení.

Mezi praváky a leváky nebyl zaznamenán žádný rozdíl v práci na počítači, pokud máme na mysli intelektuální i jiné dispozice pro ovládání programů, vkládání a tvorbě dat, v přístupu a zpracování informací. V zásadě jedinou diskutovanou otázkou, která se týká leváků, je uspořádání pracoviště u počítače a ovládání externích zařízení - řada pedagogů ve shodě s představou, že leváci by měli mít co nejvíce věcí uzpůsobených na svou stranu, doporučují pořídit speciální klávesnici a počítačovou myš pro leváky a ovládat ji levou rukou.1 Budeme-li dlouhodobě pozorovat chování uživatelů počítačů, leváků ve srovnání s praváky, zjistíme, že situace vůbec není takto černobílá, že tento předpoklad je jen mechanicky odvozen a že v běžném životě je to prostě jinak.

Než celou problematiku rozmotáme, musíme si uvědomit, že za poslední čtyři dekády, kdy se počítač vydal na cestu z vysoce odborných a často utajovaných pracovišť do veřejného prostoru, se také výrazně změnila jeho konstrukce i ovládací prvky. Sami výrobci měli a mají své představy o konstrukci i ovládání, ale teprve běžná dennodenní praxe vždy ukáže, co uživatelé přijmou a co se tak stane nosným prvkem. Nesmíme také zapomenout, že se už objevili lidé, kteří po dvaceti letech intenzivní práce s počítačem mají různé zkušenosti i zdravotní obtíže, které si přivodili jeho nesprávným i nadměrným užíváním.

Stejně jako u jiných průzkumů spojených s leváky nastává i problém jak získat a vyhodnotit údaje, protože vytvořit dostatečně velikou statisticky uzavřenou testovací skupinu leváků je velmi obtížné, a tak i informace v tomto článku jsou zčásti odvozeny od zkušeností a názorů uzavřené skupiny zhruba čtyřiceti humanitně zaměřených leváků středoškoláků a k tomu odpovídající skupině praváků, zčásti i z nahodile oslovených leváků a z dalších zdrojů.

Umístění počítače a rozmístění jeho ovládacích zařízení

Na počátku devadesátých let nám do běžného života vstoupily počítače a ohlásily se především tím, že pro ně bylo potřeba vytvořit místo – běžný pracovní stůl, kde nebylo nic nebo jen psací stroj, zabral monitor, klávesnice a počítačová myš. Vzhledem k tomu, že monitor pracoval na principu televizní obrazovky, kde šířka obrazovky je úměrná hloubce přístroje, by takový monitor zabral velkou část pracovní plochy stolu, proto byl obvykle umístěn vlevo, kde na pracovním stole bylo místa více.

Pro klávesnici muselo být vyhrazeno místo v čele, aby se na ní dalo psát oběma rukama, a pro myš, která se objevila jako nový prvek, bylo vyhrazeno místo napravo od klávesnice, aby se dala ovládat pravou rukou – automaticky se předpokládalo, že uživatelem je pravák. Ovládání myši pravou rukou bylo v době zavádění počítačů nutností, protože většina lidí, kteří začínali s počítačem pracovat nejprve v zaměstnání, byli dospělí lidé a museli si zdokonalit jemnou motoriku ruky i prstů, zejména při tzv. dvojkliku.

Je potřeba zmínit, že v této době se objevily i první kancelářské stoly pro práci s počítačem, které se zprvu dostaly spíše k manažerům, na některá specializovaná pracoviště (dispečer, operátor, programátor, konstruktér) a do kanceláří, škol a domácností pronikly jen zčásti. To je dáno zřejmě i tím, že v mnohých povoláních i v práci školáka je potřeba používat souběžně počítač, knihy a pracovní sešity, takže jednoúčelové ergonomicky promyšlené pracoviště se nedá pro kombinaci všech těchto činností využít, druhým důvodem jsou prostorové možnosti domácností i kanceláří. Nakonec se tedy musíme smířit s tím, že běžné psací stoly jsou zatíženy dvěma základními proti sobě jdoucími účely: na jedné straně u školáků mít dost místa pro nácvik psaní a práci s učebnicemi a sešity, pro rozložení pomůcek při kreslení, malování a ručních prací – na straně druhé mít účelné a ergonomicky uspořádané pracoviště s počítačem a jeho dalšími externími zařízeními.

Stůl pro práci s počítačem není vhodný pro nácvik psaní, jeho plocha a uspořádání nepředpokládá práci se sešitem, učebnicemi v kombinaci s místem pro klávesnici a ovládací myš. Nezapomínejme také, že levák potřebuje osvětlení z pravé strany. 2

S nástupem notebooků a plochých obrazovek se uspořádání na pracovním stole opět změnilo, tentokrát v mnohem lepším ergonomickém uspořádání, a monitor se dostal za klávesnici do osy pohledu, ale běžně užívanou kombinaci obou účelů to nevyřešilo. Pro nácvik psaní a další podobné činnosti je takové uspořádání stolu z prostorových důvodů úplně nevhodné, navíc otáčecí kolečkové židle ztěžují psaní právě tím, že písař nenachází ve všech směrech pohyblivém sezení dostatečnou oporu pro kontrolu vlastních pohybů.

Počítačová myš „pro leváky“

Ze zkušeností leváků vyplývá, že umístění ovládací myši na levé straně od klávesnice, popřípadě speciální myš pro leváky upřednostňuje jen jejich zanedbatelná část. Hlavním důvodem je to, že levák musí být v užívání počítačů kompatibilní s vnějším prostředím, a i když si doma může uzpůsobit vlastní pracoviště a jeho uspořádání, přesto musí umět ovládat počítač ve škole, na svém pracovišti nebo na návštěvě. Na všech místech se musí při práci průběžně střídat s praváky a je jen velmi obtížné neustále přeorganizovávat uspořádání věcí na stole i nastavení ovládání myši, a proto je jednodušší držet se převládajícího řešení ve shodě s praváky. Zde je potřeba si uvědomit, že levák by nejprve musel uchopit myš pravou rukou, proklikat se přes přihlašovací skript do počítače, přes panely nástrojů obrátit funkce ovládacích tlačítek, přemístit myš a podložku na druhou stranu klávesnice a konečně začít pracovat. Po ukončení práce s počítačem následně celý postup opakovat v opačném pořadí, aby od praváků nedostal vynadáno, že po sobě zanechal nestandardní nastavení. Někteří leváci jen přehodí myš nalevo, ale funkci tlačítek ponechávají - tito leváci pak umí většinou pracovat oběma rukama a podle potřeby volí schůdnější cestu tak, že pro rychlé nahlédnutí do počítače nic nepřemisťují, ale při dlouhodobé práci si zorganizují pracoviště po svém.

Dnešní malí leváci s počítačem vyrůstají a zručnost při jeho ovládání a jemnou motoriku pohybů při práci s myší pravou rukou si osvojují postupně ke stejné citlivosti, jakou mají praváci, a o možnosti ovládat myš levou rukou příliš neuvažují. Výhodou tohoto přístupu je to, že levák uvolní svou levou ruku, kterou může plnohodnotně využít k vytváření poznámek nebo k manipulaci s jinými předměty nebo přístroji, a tak zjistíme, že levák je vlastně ve výhodě. Levou rukou bez změny funkce tlačítek pracuje s myší na levé straně klávesnice kolem 20 % oslovených leváků, kteří patří do tzv. počítačových generací a kteří tomuto přístupu přivykli již v dětství.

Používání myši pravou rukou uvolní levákům jejich šikovnější dominantní ruku k jiným, mnohem důležitějším činnostem. 3

Tendenci ovládat myš „druhou rukou“ je dnes patrná i na pravácích, kteří až v dospělém věku postupně přecházejí na ovládání myši levou rukou z mnoha praktických důvodů. Jedním z nich je právě potřeba uvolnit dominantní ruku k mnohem citlivějším činnostem – ke psaní, vkládání čísel v numerické části klávesnice nebo telefonování. Tento přístup je výhodný pro účetní, techniky, pro prodavače, kteří zadávají kódy a ceny, a další profese, kde je potřeba s počítačem plnohodnotně pracovat i druhou rukou.

Jiným důvodem jsou pak otázky zdravotní – v již zmíněných povoláních, kde se používá počítač v podstatě celou pracovní dobu, dochází k nadměrnému opotřebování jedné ruky a z toho vycházejícím trvalým zdravotním následkům. Přestože to na první pohled vypadá, že při práci sedíme čelně, tělo jde ve skutečnosti za rukou, která ovládá myš – tím dochází k tomu, že sedíme mírně zkrouceně. Pokud k tomu máme navíc židli „točivku“ na kolečkách, neštěstí je hotovo. Jednostrannou svalovou zátěží trpí nejen ruka, ale i prsty, zejména ukazováček a prostředníček, celá paže i ramena a o onemocnění karpálních tunelů a páteře by se tak daly psát celé romány. Není se pak co divit, že je na našem trhu neustále velká poptávka po osově souměrně tvarovaných myších bez přídavných bočních tlačítek – v takto exponovaných zaměstnáních lidé záměrně po určité době stranově přemisťují myš a někteří prohazují i funkci levého a pravého tlačítka, aby ulehčili jednotlivým prstům a nechali je po nějakou dobu v klidu. Rytmus střídání si pak každý určuje sám s tím, že ke střídání by nemělo docházet v krátkých časových úsecích, protože je potřeba se připravit na několikadenní přechodné období, v lepším případě jen několikahodinové. Tento přístup mohou po zralé úvaze zvolit dospělí – zejména u dětí, ale i u dospívajících by to ovšem mohlo být riskantní a přinést zmatek do jejich pravolevé orientace a možná i jiné obtíže.

Osově souměrně tvarovaná počítačová myš umožňuje, aby na jednom pracovišti mohla být používána na levé i pravé straně od klávesnice ve srovnání se zdravotně tvarovanou myší jen pro levou ruku. 4, 5

Výrobci na nabízejí i levostranné varianty počítačových myší, které jsou stranovou kopií některých modelů pro praváky. V běžné obchodní síti na left-hand myši většinou nenarazíme, protože obrat takového zboží je velmi malý, a tak je možno je objednat u prodejce nebo přímo v internetových obchodech. Bez zajímavosti není, že jsou sice uváděny jako „myši pro leváky“, ale ve světle ostatních informací bychom raději mluvit o „myších pro použití levou rukou“, což není totéž.

Razer Death Adder 3500 DPI Mouse pro ovládání počítačových her v levostranné a pravostranné variantě. 6, 7

Součástí ovládání počítačových her jsou i speciální myši s vysokou rozlišovací schopností, často s vyvažovacími elementy - vzhledem k rychlosti, kterou je potřeba vyvinout při ovládání hry, nabízejí výrobci počítačových her a jejich příslušenství takové myši pro ovládání levou rukou. Podobně nabízejí i joysticky pro leváky, jejichž první nabídka se objevila už v hloubi osmdesátých let.

Zde je potřeba podotknout, že na speciální potřeby zákazníků, a to i leváků, nejrychleji a nejpružněji reaguje zábavní průmysl zaměřený na děti a dospívající, což je podobné jako u sportu, a nabízí ovládací myši, joysticky, ovladače herních konzolí a klávesnice k počítači.

Ať už jsme, nebo nejsme příznivci počítačů, zejména různých počítačových her, je pravdou, že zkušenosti z jejich vývoje a používání se později obloukem vracejí do skutečně reálného života, protože v celé řadě profesí se pomocí joysticku ovládají různé přístroje a jiná zařízení – a kdo ví, která zařízení se v budoucnu běžně budou vedoucí rukou, levou či pravou, ovládat joystickem?

DUAL SHOCK 2 pro leváky - ovladač pro PLAYSTATION 2. 8

V současné době se začíná prosazovat i jiný systém ovládání počítače – multidotyková bezdrátová myš. Výrobci nově vyvinuli ovládací zařízení (jako např. Apple Magic Mouse; MS Touch Mouse pro Windows 7), které může, ale i nemusí připomínat tradiční myš a které je schopno pracovat na jakémkoli povrchu. Jeho hlavním znakem je to, že nemá nemá tlačítka ani kolečko pro rolování a že jeho horní strana je vlastně citlivým dotykovým displejem, přes nějž ovládáme počítač stejnými pohyby prstů jako u tabletu či dotykových telefonů. Jestli se tento systém prosadí a jak hromadně ovlivní práce levé a pravé ruky, leváků a praváků, se dozvíme možná už brzy.

Bezdrátová multifunkční myš od Apple a Microsoft. 9, 10

Klávesnice

Součástí vybavení běžného stolního počítače je klávesnice – ta je typická tím, že má několik funkčních sektorů, které jsou umístěny tak, aby co nejlépe vyhovovaly pravákům, i když pravdou je, že ne všem pravákům toto rozmístění musí při práci vyhovovat.

Nejvýraznější částí klávesnice je část pro vkládání písmen i číslic, která byla v podstatě převzata z psacího stroje, lépe řečeno z jeho novodobější verze – elektronického psacího stroje. Samotné rozmístění písmenných kláves, které běžně označujeme QWERTY, v české variantě QWERTZ, respektuje výskyt jednotlivých hlásek v anglickém textu.

Numerická klávesnice, převzatá z účetnických mechanických sčítaček, i klávesy funkční jsou umístěny napravo, aby byly pravákům po ruce.

11

Zde však pro některé profese nastal zádrhel – pro ovládání některých účetnických programů, stejně jako pro vkládání čísel do tabulek, je potřeba se přemisťovat mezi okénky/buňkami poklepnutím tlačítka myši a zároveň vkládat číslice, a to všechno pravou rukou. To vyžaduje od praváka neustálé přemisťování ruky z místa na místo, což praváci v těchto profesích považují za obtěžující, až ve výkonech limitující.

Levákům výrobci nabízejí tzv. left-handed keyboard, kde je přemístěna číselná klávesnice nalevo, což může být praktické pro leváky, kteří pracují pravou rukou s myší a levou mají uvolněnu pro práci při vkládání dat – rozmístění numerických kláves však odpovídá pravorukému pojetí s tím, že klávesa sčítací a enter jsou umístěny vlevo, aby se daly ovládat malíčkem či malíkovou hranou.

Klávesnice pro leváky: funkční klávesy jsou umístěny ve shodě s tradicí vpravo, ale numerická klávesnice je vlevo. Klávesa pro sčítání a enter jsou ovládány malíčkem, ale rozmístění kláves s čísly je jen doleva „posunuto“, ale není stranově obráceno. 12

Většina výrobců však jen mechanicky přemístila numerickou klávesnici nalevo a ponechala tradiční uspořádání kláves. Tím se sčítací klávesa neustále používaná především účetními dostane pod palec, na což se dá přivyknout, ale z hlediska po desetiletí ustáleného rozmístění netypické. Druhým problémem může být i to, že pod stejnými prsty pravé a levé ruky se nacházejí úplně jiná čísla.

Jiný typ řešení klávesnice pro leváky: funkční klávesy jsou vlevo, sčítací klávesa a enter na numerické klávesnici se dostane pod palec nebo se prsty musí přemístit o jeden sloupec kláves vlevo, tedy jinak než je při ovládání numerické klávesnice pravou rukou zvykem. 13

Přídavné klávesnice vycházejí důsledně z pravostranného uspořádání klávesnic a podle mínění výrobců jsou přídavným zařízením především pro notebooky.

Přídavné numerické klávesnice k notebooku, které lze připojit k běžnému PC. 14, 15

Jak nasměrovat leváka v začátcích práce s počítačem?

Po zvážení dostupných informací a průzkumu chování leváků i praváků lze říci, že většina leváků (kolem 80 % dotazovaných) přijímá v běžném praktickém životě rozmístění pracoviště u počítače ve shodě s praváky. Navíc jsou přesvědčeni, že jim takový přístup nečiní žádné potíže, že dosahují stejných výsledků jako praváci a že práce s myší v pravé ruce jim umožňuje jejich šikovnější levou rukou plnohodnotně vykonávat další specializované činnosti, což vnímají jako výhodu. O možnosti pořídit si „myš a klávesnici pro leváky“ většinou nevědí, ale nepociťují to jako újmu a se svým přístupem k ovládání počítače jsou spokojeni.

Leváci, kteří pracují myší levou rukou (20 % dotazovaných), se naučili takto pracovat v dětství, kdy jim to šlo, podle jejich dnešního mínění, lépe než pravou rukou. Shodují se v tom, že funkce tlačítek myši v nastavení počítače neproměňují, protože v práci na počítači doma i jinde většinou musí střídat s praváky, takže si jen přemístí myš z pravé strany na levou a začnou hned pracovat – nastavování obrácené funkce tlačítek by jim byla jen na obtíž.

Co z toho vyplývá pro rodiče a učitele leváků? Zejména to, že leváci preferují svou kompatibilitu s pravostranným prostředím, která jim v této oblasti pak přináší větší životní komfort. Nechme proto malé leváky, aby si intuitivně vybrali pro sebe tu správnou cestu sami. Pokud však nevědí a ptají se nás dospělých, buďme jim oporou a nasměrujme je k takovému řešení, které se, jak je vidět, levákům v běžném životě osvědčilo - tedy k přijetí tradičního pravostranného uspořádání.

 

Literatura a použité fotografie:

 1. Healey, Jane M.: Leváci a jejich výchova, Portál, Praha, 2002, str. 63
 2. Foto autora článku
 3. Foto autora článku
 4. https://www.i60.cz/clanek_5384_pocitacova-mys-slavi-50-let.html#.Us2Eu_uttVQ
 5. https://www.ergo2work.co.uk/item/230-144/airobic-2-mouse-white-left-handed.html
 6. https://gizmodo.com/5494667/razer-deathadder-left-hand-edition-the-first-gaming-mouse-for-lefties
 7. https://www.respawn.in/pro-dtl.php?product_id=666
 8. https://www.playcentrum.cz/dual-shock-2-pro-levaky-367301.htm
 9. https://www.digitalnidomacnost.cz/nadilka-applu-je-i-letos-zajimava/
 10. https://tn.nova.cz/bin/mobile/index.php?article_id=299442
 11. https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Qwertz_cz.svg
 12. https://www.lhl.uab.edu/tech/?tag=ergonomics
 13. https://www.dsi-keyboards.com/dsi-left-handed-keyboard-usb-with-cherry-mechanical-key-switches.aspx
 14. https://postovnezdarma.cz/index.php/catalog/product/view/id/3128/s/usb-numericka-klavesnice/?gclid=CMq93afk7rsCFUZY3god1iMAfw
 15. https://datacomp.sk/klavesnica-numericka-lenovo-usb-numericka-klavesnice-17-klaves-cern_d62320.html#.Us1qsPuttVQ

7/1/2014