Přednášková činnost

Od roku 2009 veřejně přednáším a vystupuji jako lektor na pracovních seminářích o levácích a jejich leváctví především v rámci systému dalšího vzdělávání učitelů zejména pro Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV), Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno (SSS Brno), i pro organizace jiné a samotné školy, takže jsem měl možnost spolupracovat s učiteli v Ostravě, Praze, Ústí n. L., Českých Budějovicích, Jihlavě, Olomouci, Hodnoníně, Ostravě, Litoměřicích a Brně i v místech dalších.

Cílová skupina seminářů: učitelé primárního vzdělání, učitelé mateřských škol, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, rodiče.

 

Přednášky a semináře - nabídka témat

V současné době mám u NIDV, ale i jinde akreditovány čtyři typy většinou čtyřhodinových až pětihodinových přednášek, ale na přání je možné témata rozšířit nebo zaměřit na specializovanější problém:

1. Levák a psaní - Alternativní metoda psaní leváků aneb Nechte leváky drápat - toreticko-praktický seminář vychází z nejnovějších poznatků o metodice psaní leváků. Nabídne základní postupy při nácviku psaní leváků, zejména jejich vhodnosti a účinnosti při využívání školního vzoru písma a jeho alternativ, podá vysvětlení zásad zdravého psaní, kreslení a malování tak, aby levorucí žáci nebyli ve své školní práci znevýhodněni a dosáhli výkonů srovnatelných s praváky. Základní tematické okruhy: - leváctví - dysfunkce nebo varianta? - vyhláška ministerstva školství o práci s leváky - průkopník řešení problematiky leváků ve školství - stranová nevyhraněnost - horní způsob psaní neboli drápání - uspořádání pracoviště pro leváky - držení tužky prsty - špetkovitý úchop; sed, poloha sešitu a předlohy při psaní - spojité a nespojité písmo - český vzor školního písma - tah a tlak při psaní - kyvný pohyb ruky při psaní a pohyb "od středu těla ven a zpět" - psací pomůcky a jejich konstrukce - psací pomůcky pro leváky a práce s nimi - metodika nácviku psaní leváka učitelem pravákem - hodnocení leváků při nácviku psaní do sešitů a na tabuli - problematika učitelů - leváků na I. stupni ZŠ - práce s rodiči leváků a kontakt s PPP - odborná literatura o leváctví. Nově je téma rozšířeno o současné trendy v psaní, kterými se projevují nejen žáci, ale i dospělí, a objasnění toho, proč se současné metodiky psaní používané v základních školách míjejí se zvyklostmi dnešních žáků a ztrácejí účinnost, i když učitelé vykazují zvýšené úsilí o zachování špetkového / tužkového úchopu a dalších parametrů psaní. Seminář vychází původně z výzkumu psaní leváků v letech 2006-2008 (publikováno jako Nechte leváky drápat, Portál, 2008) a nově doplněno o nové trendy v psaní z výzkumu 2014-2019, které jsou publikovány v rozsáhlé příručce o grafomotorice Boj o špetku ... aneb soumrak spojitého písma, Imagine Media, 2020). K práci jsou připraveny nejen praktická cvičení, ale i studijní materiál na www.dumy.cz.

2. Levák a jeho svět - Teoreticko-praktický seminář vychází z nejnovějších poznatků o levácích a rozšiřuje znalosti o lateralitě a jejím určení. Nabízí srovnání přístupu pravoruké společnosti k levákům v různých historických obdobích a představuje současný pohled na leváctví; představuje přehled původní české i překladové zahraniční odborné literatury o lateralitě a leváctví a vývojových etap přístupů k leváctví v českém pedagogickém prostředí.
Vysvětlí, jakými metodami lze správně určit lateralitu dítěte a jak vychovávat leváky, aby byli schopni hladce se začlenit do pravoruké společnosti. Představuje to, jak leváci tento svět ze své pozice vidí a jaká povahová a jiná specifika leváků ve srovnání s praváky od nich mohou rodiče i učitelé očekávat. Zaměřuje se na oblasti rodinné a školní výchovy i zájmové činnosti, v nichž se leváci musí adaptovat, protože jsou ze své podstaty uzpůsobeny podle pravorukých principů (sebeobslužné činnosti, rozvoj hrubé i jemné motoriky, položení základů psaní, pracovní činnosti v domácnosti a na zahradě, hra na hudební nástroje, sportovní aktivity a řízení vozidel). Nabízí návody, jakými postupy vést leváky při různých činnostech tak, aby dosahovali výkonů srovnatelných s praváky; seznamuje s nevýhodami, ale i výhodami leváctví v různých povoláních.
V praktické části si účastníci pomocí nabídnutých aktivit a činností vyzkouší lateralizovaná pohybová schémata tak, aby učitelé a vychovatelé uměli rozpoznat situace, v nichž leváci musí vykonávat jinou strukturu pohybů, nebo ji naopak potlačit. Součástí praktické části je ukázka pomůcek pro leváky a práce s nimi, vysvětlení zásad bezpečnosti práce, které se týkají leváků pracujících s přístroji a zařízeními pro praváky, i otázky vhodnosti pomůcek pro leváky. Studijní materiály a informační podpora jsou na těchto webových stránkách www.levactvi.cz a www.dumy.cz.

3. Dítě levák v mateřské škole - Vzdělávací seminář vychází z nejnovějších poznatků o levácích, rozšiřuje chápání fenoménu leváctví a postavení leváků v pravoruké společnosti v různých oblastech života v období dětství, a to nejen v případě kreslení a získávání návyků směřujících k psaní. Nabídne pohled do historie a současnosti vnímání leváctví i do běžného života leváků od dětství do dospělosti. Vysvětlí, jak správně vést leváky již v mateřské škole, aby dosahovali výkonů srovnatelných s praváky v oblasti pohybových, výtvarných a hudebních aktivit stejně jako při běžných denních činnostech či práci v kuchyni, dílně a na zahradě. V praktické části si účastníci pomocí nabídnutých aktivit a činností vyzkouší metody předběžného určení leváctví, práci s pomůckami pro leváky a zásadami bezpečnosti práce, které se týkají leváků pracujících s přístroji a zařízeními pro praváky.

4. Nové trendy v psaní rukou praváků i leváků - Nejméně v posledních dvou desetiletích všichni zaznamenávají výrazné změny v technice psaní a kvalitě písma žáků, ale i dospělých. Protože otázky spojené s psaním rukou dlouhodobě zaměstnávají nejen malé školáky, jejich učitele, ale i rodiče a pracovníky speciálního poradenství, je důležité zkoumat, proč výsledky dětí dnes nejsou shodné s těmi, na které byli učitelé a veřejnost po dlouhou dobu zvyklí. 

Jsou pravidla techniky psaní rukou neměnná? Jakým způsobem přetvářejí dnes nejrozšířenější kuličkové psací prostředky naše zvyklosti při psaní? Má škola přijímat nové úchopy psacích prostředků jako funkční? Jaký typ školního písma má škola vyučovat jako přípravu na život v 21. století? Má smysl psát rukou v době počítačů? Takové a mnoho dalších otázek rezonuje veřejným životem a nekladou je jen je jen učitelé - odpovědi se ale vynořují zřídka. Teoreticko-praktický seminář Nové trendy v psaní rukou praváků i leváků vychází z dlouhodosi takovéto otázky nejen klade, ale nabízí učitelům komplexní pohled na problematiku psacích potřeb, úchopů používaných při psaní. Na základě výsledků dlouhodobě prováděného výzkumu zvyklostí psaní 2014-2019 vysvětluje, proč děti i dospělí, praváci i leváci, volně přecházejí od spojitého písma k písmu nespojitému a proč řada využívaných metodických postupů při nácviku psaní v běžné školní praxi i speciálním poradenství selhává.

Součástí semináře jsou i praktická grafomotorická cvičení, z nichž účastníci kurzu poznají, čím a jak je nová situace v oblasti rukopisného psaní způsobena, aby tak mohli posoudit i vhodnost a účinnost dnes používaných grafomotorických nápravných pomůcek, opatření i pracovních postupů.

Součástí podpůrných výukových materiálů jsou dvě prezentace (psaní praváků a leváků) a interaktivní publikace Boj o špetku ... aneb soumrak spojitého písma v *.pdf, které jsou volně ke stažení a použití. (https://www.levactvi.cz/publikacni-cinnost/).
 

 

15/8/2013; 5/2/2017; 15/6/2017, 1/4/2020