Levák a psaní - jak leváci skutečně píší?

„Všechny tyto zkušenosti jasně ukazují, že správná výchova levorukých dětí chrání před neobratností, poruchami řeči i rozumového vývoje, i před vadami povahovými. Je zde tedy víc než dost důvodů, abychom se uvarovali levoruké děti nesprávnou výchovou pokřivit.“

                                                                                                     Miloš Sovák, Výchova leváků v rodině, 1961

V běžné školní praxi na střední škole jsem za celých více než dvacet pět let svého působení nezaznamenal z hlediska rychlosti psaní a úpravy rukopisu mezi výkony leváků a praváků žádný rozdíl. Jako učitel češtiny a dalších předmětů, kde se hodně píše, opravuji žákovské práce a nedá se říci, že by leváci měli horší rukopis než praváci. V tomto školním věku jsou žákovské rukopisy proti vzoru v písance prvního ročníku základní školy u leváků i praváků tak rozkolísány, že není možno určit podíl leváctví a individuálního přístupu na charakteru písma a výsledku psaní. Stejně tak jsem nezaznamenal, že by si leváci při diktování nebo opisu textu vynucovali zvláštní tempo nebo nějaký odlišný způsob práce.

Nejvíce mě ovšem zarazil zřetelný rozpor mezi tradovanou metodikou a skutečnou praxí v otázce počtu leváků, kteří píší doporučovaným dolním způsobem a zavrhovaným horním způsobem psaní. Myslím, že můžeme předpokládat, že na střední škole všichni žáci píší prostě tak, jak jim to nejlépe vyhovuje, tlak na předepsané návyky při psaní totiž klesá a postupně se vytrácí už v základní škole. Učitelé středních škol se pak otázkou správných či nesprávných návyků při psaní téměř vůbec nezabývají, protože odnaučovat a následně přeučovat v tomto věku je nesmírně obtížné a samozřejmě to vyžaduje ochotu a aktivitu především ze strany žáka. Tvar písma a charakter písemného projevu se mezitím stal nedílnou součástí jeho sebeidentifikace, takříkajíc jeho tváří, a žáci argumentují tím, že takhle píší vlastně odjakživa a žádné těžkosti jim to nepřináší, což je z jejich pohledu pravda.

Podle mého předběžného pozorování většina leváků ve věku 15 – 19 let píše právě horním způsobem, a tak abych získal větší množství informací, v roce 2008 jsem oslovil své přátele na dalších středních i základních školách Ústeckého a Libereckého kraje, abych získal lepší údaje pro srovnání počtu leváků píšících horním a dolním způsobem. Protože jsem si byl vědom toho, že mí spolupracovníci nejsou v této oblasti specialisty, leváky s dolním psaním a horním psaním určili podle nákresů z M. Sováka v mnou vytvořeném dotazníkovém listu. Přesto je zajímavé, že výsledky z jednotlivých škol si neodporují, a to ani ve srovnání mezi základními a středními školami.

(Do tohoto statistického vzorku jsou započteni pouze žáci 2. stupně ZŠ a SŠ narození v letech 1986 – 1995 a jenom ti, kteří píší levou rukou; nejsou zde zahrnuti leváci přeučení na ruku pravou z různých důvodů osobních, rodinných či jiných.)

V současné době situace pokročila natolik, že mezi dospělejšími a dospělými leváky zcela výjimečně objevíte nějakého leváka, který píše dolní metodou. Velká část učitelů postupně zjistila, že přestože jsou malí leváci vedeni metodu dolního psaní, žáci, jakmile povolí systematický tlak při prvotní výuce psaní, nakonec velmi rychle přecházejí samostatně k nějaké variantě metody horního psaní. K tomu dnes navíc přispívá psaní kuličkovými tužkami a rollery, které se staly v některých školách nácvikovým psacím prostředkem hned po grafitové tužce - psaní kuličkovou tužkou přispívá k jinému úchopu, kterému lépe vyhovuje nájezd ruky z boku nebo shora. Charakteristické je, že k horní pozici psaní tak nově přistupují i samotní praváci, kterých takto v dospělosti píše jedna třetina.

Podíváme-li se do odborné literatury a skutečných údajů o počtu leváků o tom, jak v praxi píší, dostaneme se k řadě zásadních otázek:

• jak je možné, že i přes všechnu vědeckou a publikační činnost na vysokých školách a školských vědeckých ústavech, přes všechna metodická opatření, školení výchovných poradců škol, seminářů a školení pro učitele-elementaristy, přes všechnu jejich práci a snažení nakonec více než polovina leváků, v současné době drtivá většina, píše právě oním nejvíce zavrhovaným způsobem psaní – drápáním? Nutno podotknout, že takto píšící leváky zaznamenala i i řada dalších metodiků i v zahraničí (J. M. Healey, str. 54),
• proč od roku 1967, kdy bylo přeučování leváků zakázáno a kdy už byla metodika dolního psaní leváků známa, ji učitelé nedokázali do praxe účinně prosadit? (Věstník MŠ a kultury a informací, roč. XXIII, seš. 4 z 10. 2. 1967 – Metodika výchovy leváků),
• kolik učitelů 1. tříd dnes se ještě ve skutečnosti pokouší postupovat u leváků podle oficiální metodiky psaní, když většina z nich už dávno ví, že leváci tuto metodu odmítají, a to od jejího samotného počátku zveřejnění na počátku šedesátých let?
• zabývá se někdo sledováním leváků v českých školách v různých typech škol, zabývá se někdo porovnáváním jejich grafomotorických schopností a praktických školních dovedností a výsledků s jejich vrstevníky – praváky?
• sleduje někdo dlouhodobě, jakým způsobem píší praváci na základních a středních školách poté, když ze strany učitelů povoluje tlak na dodržování školní předlohy písma a zásad správného psaní?
• je vůbec možno říct, jaký způsob psaní u leváků je správný, když odborná literatura, metodikové, učitelé z tohoto předpokladu jen z tradice vycházejí, ale nevysvětlují a nezdůvodňují jej?
• nemají náhodou učitelé-elementaristé, kteří stojí u základních návyků spojených s psaním, nejen vnitřní pochybnosti k obecné platnosti oficiálních metodických postupů, ale už se přesvědčili, že prostě nefunguje, zkrátka je prostě špatná, aproto dávají levákům možnost, aby si svoji cestu našli sami? Nebo je to jen jejich neschopnost zvládnout způsob levákova psaní, nebo neochota věnovat pozornost levákům?

Ne, nebojte se, rozhodně učitelky mateřských škol a učitele prvního stupně nepodezírám z nedostatečného zájmu o leváky; z vlastní zkušenosti vím, že s leváky pracují intuitivně citlivě a s rodiči se domlouvají na tom, co je pro konkrétní dítě dobré a co není. Možná právě proto to není podle oficiálních metodik.

Proč tedy nakonec leváci píší jinak, než jak by podle metodik měli psát? Odpověď se rýsuje jasně: metodiky psaní nevzaly v úvahu, že nestačí pravákovo pracoviště a pohyby rukou jen stranově převrátit! Leváci to vědí od samého okamžiku, kdy jim praváci povolili psát levou rukou - sám Miloš Sovák, zakladatel metodiky psaní leváků popisuje, že leváci to odmítají! Proč tedy? Odpověď najdete v následujících podkapitolách.