Jak psal Leonardo?

Snad nejzajímavějším, nejzmiňovanějším a nejvýraznějším levákem, prvním levákem v dějinách, o jehož životě a díle máme velké množství informací, byl Leonardo da Vinci. Zájem historiků a uměnovědců se zaměřil především na Leonardovu činnost výtvarnou a s tím spojeným anatomickým bádáním, na vynalézání strojů a různých mechanizmů, počínaje stroji stavebními a létacími konče, a také na významné objevy ve fyzice i počínající chemii. Leonardo se ve svém životě alespoň dotknul všech dobových věd i uměleckých aktivit a myslím, že lze říci, že právě on položil základ k emancipaci a přijetí leváků v evropském prostředí a že svou osobností a celoživotní prací vytvořil jakýsi modelový „prototyp leváka“.

Všichni Leonardovi vrstevníci a životopisci nezapomínají podotknout, že Leonardo psal levou rukou tzv. zrcadlovým písmem a že zapisoval své poznámky a náčtrtky kdykoli a kdekoli do zápisníku, který nosil neustále při sobě. To samozřejmě vyvolávalo pozornost tehdy, ale i dnes, protože předmětem zájmu nejsou jen věcné obsahy poznámek, ale také rukopis. Z hlediska zkoumání písma leváků jsou Leonardovy zápisky nejstarším dochovaným rukopisem leváka a okamžitě se nabízí otázka, kterou rukou, jak a jakou metodou psaní vytvářel různé písemnosti.

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) získal základní a v pravém slova smyslu vlastně své jediné školské vzdělání v rodném Vinci, kde se učil číst, psát a počítat,1,2 jak to bylo obvyklé i u jiných dětí z bohatších rodin. Ve shodě s dobovými zvyklostmi se naučil psát pravou rukou a tou se v průběhu života podepisoval a psal oficiální korespondenci, jak je zřejmé i z dopisu Ludoviku Sforzovi, Il Morovi, vévodovi milánskému. Dopis z roku 1482, kde mocnému milánskému vladaři nabízí své služby konstruktéra válečných zbraní a strojů, stejně jako architekta, malíře a sochaře, je psán běžným způsobem zleva doprava.

Do svých osobních zápisníků, kam ukládal své postřehy a myšlenky, stejně jako kreslil obrázky a náčrty konstrukcí svých technických vynálezů, jak už bylo řečeno, zapisoval po celý život převážně levou rukou, jak dokladuje řada dobových svědectví lidí, kteří Leonarda znali. V zachovaných zápisnících lze ovšem najít místa, kde se těsně vedle sebe potkává písmo psané způsobem zleva doprava pravou rukou a písmo zrcadlové, vedené tedy zprava doleva levou rukou. Z toho je možno usoudit, že oba dva způsoby zápisu ovládal Leonardo zcela běžně a podle momentální potřeby ve svých soukromých poznámkách využíval obojí způsob, přestože upřednostňoval psaní zrcadlové.

Takovým příkladem je text v tzv. Forster Codex (část II) – horní dvě řádky ubíhají zleva doprava (pravá ruka), další dva řádky s jiným textem jsou psány zrcadlově (levá ruka), jak je vidět z následují fotografie rukopisu:

Svá pozorování a nápady si zapisoval do zápisníků od převážně velikosti dnešních školních sešitů až po malé kapesní zápisníčky, které s sebou brával na cesty a kterých se v knihovnách zachovalo dodnes kolem úctyhodných 7 000 rukopisných stran.

V popularizační životopisné literatuře o Leonardovi, ale i v odborné literatuře o levácích, autoři často uvádějí, že psaní zprava doleva, tedy zrcadlové psaní bylo výrazem Leonardovy geniality, nebo že takto šifroval své poznámky před pohledy zvědavců. Vůbec nechci zpochybňovat Leonardovu genialitu, ale stranově obráceně nepsal, protože byl génius, ani proto, že by snad chtěl šifrovat, protože "rozluštění" takového písma je vyřešeno okamžikem, kdy takový text přiložíme ke skutečnému zrcadlu, navíc naučit se vnímat stranově obrácené písmo a číst jej je jen otázka cviku.

Typická ukázka Leonardova zrcadlového psaní

Ve svých osobních zápisnících psal Leonardo pro leváky nejsnazší metodou, která vychází z přirozeného pohybu ruky a paže "od středu těla ven". Tímto způsobem může i levák psát tahem stejně jako píše pravák, pro něhož je doprava ubíhající písmo stvořeno. Stranově obráceně píše i celá řada dětí, když pro sebe v počátcích svého psaní v předškolním období, tedy období převážného samouctví, hledá  tu nejjednodušší metodu psaní. Přesto později chtě nechtě musí leváci přijmout stranově běžně ubíhající písmo, ale to už je kapitola jiná.
Leonardův rukopis psaný zprava doleva je tedy nejjednodušším a nejlogičtějším řešením levákových obtíží při psaní písma vytvořeného pro praváky – je jen jeho pouhým stranovým, zrcadlovým převrácením.


Literatura a zdroje:
Jílek, František: Muž z Vinci, Paseka, Praha a Litomyšl, 2. vydání, 2003, str. 21 - 23, použit scan podpisu - Leonardo da Vinci
Nicholl, Charles: Leonardo da Vinci. Vzlety mysli, BB/art s.r.o., Praha, 2006, str. 22
Leonardův podpis – roztřesený: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Firma_de_Leonardo_Da_VInci.svg

Nákres plodu s poznámkami zrcadlovým písmem:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Views_of_a_Foetus_in_the_Womb.jpg
 
12. 12. 2012