Jak psal Leonardo?

Snad nejzajímavějším, nejzmiňovanějším a nejvýraznějším levákem, prvním levákem v dějinách, o jehož životě a díle máme velké množství informací, byl Leonardo da Vinci. Zájem historiků a uměnovědců se zaměřil především na Leonardovu činnost výtvarnou a s tím spojeným anatomickým bádáním, na vynalézání strojů a různých mechanizmů, počínaje stroji stavebními a létacími konče, a také na významné objevy ve fyzice i počínající chemii. Leonardo se ve svém životě alespoň dotknul všech dobových věd i uměleckých aktivit a myslím, že lze říci, že právě on položil základ k emancipaci a přijetí leváků v evropském prostředí a že svou osobností a celoživotní prací vytvořil jakýsi modelový „prototyp leváka“.

Všichni Leonardovi vrstevníci a životopisci nezapomínají podotknout, že Leonardo psal levou rukou tzv. zrcadlovým písmem a že zapisoval své poznámky a náčtrtky kdykoli a kdekoli do zápisníku, který nosil neustále při sobě. To samozřejmě vyvolávalo pozornost tehdy, ale i dnes, protože předmětem zájmu nejsou jen věcné obsahy poznámek, ale také rukopis. Z hlediska zkoumání písma leváků jsou Leonardovy zápisky nejstarším dochovaným rukopisem leváka a okamžitě se nabízí otázka, kterou rukou, jak a jakou metodou psaní vytvářel různé písemnosti.

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) získal základní a v pravém slova smyslu vlastně své jediné školské vzdělání v rodném Vinci, kde se učil číst, psát a počítat,1,2 jak to bylo obvyklé i u jiných dětí z bohatších rodin. Ve shodě s dobovými zvyklostmi se naučil psát pravou rukou a tou se v průběhu života podepisoval a psal oficiální korespondenci, jak je zřejmé i z dopisu Ludoviku Sforzovi, Il Morovi, vévodovi milánskému. Dopis z roku 1482, kde mocnému milánskému vladaři nabízí své služby konstruktéra válečných zbraní a strojů, stejně jako architekta, malíře a sochaře, je psán běžným způsobem zleva doprava.

Do svých osobních zápisníků, kam ukládal své postřehy a myšlenky, stejně jako kreslil obrázky a náčrty konstrukcí svých technických vynálezů, jak už bylo řečeno, zapisoval po celý život převážně levou rukou, jak dokladuje řada dobových svědectví lidí, kteří Leonarda znali. V zachovaných zápisnících lze ovšem najít místa, kde se těsně vedle sebe potkává písmo psané způsobem zleva doprava pravou rukou a písmo zrcadlové, vedené tedy zprava doleva levou rukou. Z toho je možno usoudit, že oba dva způsoby zápisu ovládal Leonardo zcela běžně a podle momentální potřeby ve svých soukromých poznámkách využíval obojí způsob, přestože upřednostňoval psaní zrcadlové.

Takovým příkladem je text v tzv. Forster Codex (část II) – horní dvě řádky ubíhají zleva doprava (pravá ruka), další dva řádky s jiným textem jsou psány zrcadlově (levá ruka), jak je vidět z následují fotografie rukopisu:

Svá pozorování a nápady si zapisoval do zápisníků od převážně velikosti dnešních školních sešitů až po malé kapesní zápisníčky, které s sebou brával na cesty a kterých se v knihovnách zachovalo dodnes kolem úctyhodných 7 000 rukopisných stran.

V popularizační životopisné literatuře o Leonardovi, ale i v odborné literatuře o levácích, autoři často uvádějí, že psaní zprava doleva, tedy zrcadlové psaní bylo výrazem Leonardovy geniality, nebo že takto šifroval své poznámky před pohledy zvědavců. Vůbec nechci zpochybňovat Leonardovu genialitu, ale stranově obráceně nepsal, protože byl génius, ani proto, že by snad chtěl šifrovat, protože "rozluštění" takového písma je vyřešeno okamžikem, kdy takový text přiložíme ke skutečnému zrcadlu, navíc naučit se vnímat stranově obrácené písmo a číst jej je jen otázka cviku.

Typická ukázka Leonardova zrcadlového psaní

Ve svých osobních zápisnících psal Leonardo pro leváky nejsnazší metodou, která vychází z přirozeného pohybu ruky a paže "od středu těla ven". Tímto způsobem může i levák psát tahem stejně jako píše pravák, pro něhož je doprava ubíhající písmo stvořeno. Stranově obráceně píše i celá řada dětí, když pro sebe v počátcích svého psaní v předškolním období, tedy období převážného samouctví, hledá  tu nejjednodušší metodu psaní. Přesto později chtě nechtě musí leváci přijmout stranově běžně ubíhající písmo, ale to už je kapitola jiná.
Leonardův rukopis psaný zprava doleva je tedy nejjednodušším a nejlogičtějším řešením levákových obtíží při psaní písma vytvořeného pro praváky – je jen jeho pouhým stranovým, zrcadlovým převrácením.

*

Leonardova osobnost je dodnes i mediálním trhákem, a tak se o něm čas od času šíří všelijaké, ale velmi často nepodložené informace nebo dokonce i do konce chybně dovedené informace. Takovou je například lavinovitě se šířící informace na začátku dubna 2019, že Leonardo byl ambidexter - nic proti tomu, kdyby však pro to byly pádné důkazy, jenže důkazy pro to nejsou vůbec žádné. Přesto tato informace mnohokrát obletěla svět, přesypala se z velkých informačních zdrojů až do novin okresního formátu i u nás.

A jak takové nové a zaručené informace vznikají? Následujícím způsobem - tak zní titulek: Renesanční génius Leonardo da Vinci uměl psát i malovat oběma rukama, zjistili vědci - to přece ví každý už dávno a dnes to najdete v každé slušné encyklopedii - problémem je, jestli to je důkaz ambidextrie. Články pak citují převzaté texty, např. "Italský renesanční malíř Leonardo da Vinci je považován za jednoho z nejznámějších leváků v dějinách. Podle nové studie odborníků z galerie Uffizi ve Florencii, byl ale skutečnosti obouruký. Psát, kreslit a malovat byl podle vědců schopen stejně dobře levou i pravou rukou, informovala agentura AFP. "Je to skutečná revoluce na poli studií o Leonardovi," uvedl ředitel galerie Uffizi Eike Schmidt. "Nyní víme, že pracoval oběma rukama a nikoli jen levou," dodal. Historici umění k závěru, že byl renesanční malíř obouruký, dospěli po studiu jeho prvního známého díla, kresby  datované 5. srpnem 1473, kdy bylo Leonardovi 21 let. Umělec na ní zachytil údolí řeky Arno nedaleko Florencie. Na kresbě jsou dva krátké texty napsané rukou slavného renesančního mistra. Zatímco ten na přední straně ale podle vědců Leonardo napsal levou rukou, ten na zadní pravou. Podle odborníků to dokazuje, že byl schopen bez problémů používat obě ruce. Jako v případě mnoha obourukých lidí se Leonardo da Vinci narodil jako levák, odmalička jej ale učili psát a kreslit pravou rukou, uvedla historička umění Cecilia Frosininiová."

Když si obsah promyslíme, zjistíme, že je to úplný argumentační chaos, který bychom snesli spíše od žáka 7. třídy, ale ne od odborníků ze světově proslulé galerie:

 • zprávu o ambidextrii vypustili pracovníci galerize Uffizi, kteří samozřejmě pečlivě prozkoumali dotyčnou kresbu, ale jako historici umění nevědí vůbec nic ze speciální pedagogiky, tedy o tom, co to znamená být pravoruký, levoruký a kdo je ambidexter, protože ambidextrii přisuzují i tomu, že člověk dělá něco i tzv. "druhou rukou". Tito odborníci z galerie nekonzultovali takovýto závěr a vypustili ven nesmysl,
 • to, že Leonardo psal levou i pravou rukou, se samozřejmě ví už celá staletí, takže tito specialisté oznámili světu to, co dávno všichni vědí - asi tak na argumentační úrovni Země se točí!
 • všichni leváci, a to minimálně do poloviny XX. století, se museli naučit psát pravou rukou, což se týkalo i Leonarda - nakonec to potvrzuje i článek. Problém je v tom, že levák, který se musel naučit psát pravou rukou, není automaticky ambidexter! To by pak každý pravák, který něco dělá i levou rukou, musel být také ambidexter, takže automechanik, který se nedostane k matici pravou rukou a který ji musí uvolnit klíčem rukou levou, by tedy byl také ambidexter. A co tedy kuchařka, které hněte těsto oběma rukama? Kampak se ztratí praváci, ale i leváci?
 • to, co by mohlo být indicií, nebo dokonce důkazem ambidextrie, ale v článku zcela chybí! Z kreseb se totiž dá rozeznat, z kterého směru byly vedeny čáry, zejména šrafování. Kresba provedená pravákem se totiž v detailech liší od kresby provedené levákem - kdyby v kresbě údolí řeky Arno byla polovina čar vedena levou a polovina pravou rukou, stála by myšlenka o Leonardově ambidextrii za zvážení. A ještě jinak, kdyby některé Leonardovy kresby byly jako celek vedeny levou a jiné ucelené kresby pravou, to by bylo z tohoto hlediska ještě zajímavější. A k tomu ještě jak je takový kresebný postup zastoupený v mládí a ve stáří, a jestli se objevuje i v deskových malbách (jenže v renesančních dílnách na jednom obraze pracoval mistr i učedníci a jak je možno odlišit tahy Mistrovy (leváka) a učedníků (praváci)). A viděl kdy někdo, že by Leonardo při jiných činnostech užíval přednostně pravou ruku?
 • z článku nevyplývá, že Leonardo maloval pravou rukou, přestože titulek to hlásá - naopak, podrobíme-li obrázek grafomotorickému rozboru, zjistíme, že šrafování provedené perem a inkoustem je vedeno z dolní pozice zleva a čáry vykreslující stromy a keře i hranice obzoru začínají viditelně vpravo a jdou doleva, jak je u leváků zvykem. Samozřejmě nelze vyloučit, že některé tahy jsou směřované jinak, ale leváci i praváci při kreslení natáčejí pro doplnění základních pohybů ruku i z jiných stran.
Leonardo da Vinci: Pohled do údolí řeky Arno, datováno 5. 8. 1473
 
 
Jak je vidět, na takové pátrání po Leonardově lateralitě nemusí být člověk odborníkem z Uffizi, spíše však nesmí být. Hledal jsem na internetu, jestli galerie Uffizi k tomu vydala nějakou příslušnou studii nebo alespoň podrobnější zprávu, ale nenašel jsem nic, jen zveřejňované vyjádření ředitele a již zmíněné Cecilie Frosininiové, které světové agentury citují - k jejich přečtení stačí dát do vyhledávače klíčová slova Leonardo a ambidextrous. V ty dny zazvonil telefon a od redaktorky ČT jsem byl dotazován na tuto věc, vysvětlil jsem - nakonec na zpravodajském webu ČT článek vyšel 12. 4. 2019, ale na konci byl dovětek, že to všechno nemusí být pravda, protože odborníci  to zpochybňují, a k tomu byla přiložena reportáž/video, v němž speciální pedagožka z Prahy vysvětluje, že tyto informace jsou ve svých závěrech zbrklé - ke cti naší televize tedy nutno přičíst, že si tuhle "mediální bombu" skutečně na několika místech ověřovali a zaujali k tomu rozumnější stanovisko než jiné sdělovací prostředky.

květen 2019


Literatura a zdroje:
Jílek, František: Muž z Vinci, Paseka, Praha a Litomyšl, 2. vydání, 2003, str. 21 - 23, použit scan podpisu - Leonardo da Vinci
Nicholl, Charles: Leonardo da Vinci. Vzlety mysli, BB/art s.r.o., Praha, 2006, str. 22
Leonardův podpis – roztřesený: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Firma_de_Leonardo_Da_VInci.svg

Nákres plodu s poznámkami zrcadlovým písmem:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Views_of_a_Foetus_in_the_Womb.jpg
 
12. 12. 2012
 
Leonardo a ambidextrie z informační kampaně v dubnu 2019:
 • https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/08/new-study-shows-leonardo-da-vinci-ambidextrous/
 • https://phys.org/news/2019-04-leonardo-da-vinci-ambidextrous.html
 • https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/leonardo-da-vinci-umel-psat-i-malovat-obema-rukama-zjistili/r~082836345c1411e993a6ac1f6b220ee8/?redirected=1557398938
 • https://cz.sputniknews.com/svet/201904109602175-tajemstvi-leonarda-da-vinciho-je-odhaleno/
 • https://ac24.cz/-/tajemstvi-leonarda-da-vinciho-je-odhaleno
 • https://ct24.ceskatelevize.cz/?page=233