Rodiče leváka mezi §§§

Rodiče leváků, učitelé a vychovatelé, stejně jako někteří zaměstnavatelé jsou si vědomi, že leváci si životem nesou některá omezení. Přestože leváci zákonem pojmenováni nejsou, problematikou leváctví se nejvíce zabývá oblast školství, z něhož potřeba řešit problematiku leváků také původně vzešla. To je celkem pochopitelné proto, že zkoumání leváctví a práce s leváky se odehrává zejména při jejich výchově a vzdělávání v nejcitlivějším období dětství a dospívání. Zájem o leváky je v tomto období nejintenzívnější a děti leváci jej také v tomto období nejvíce potřebují.

Rodiče leváka si musí být vědomi, že z pouhého potvrzení leváctví dítěte žádná omezení zákonem dalšími předpisy nevyplývají, zároveň ale ani nárok na zvýhodnění, protože na leváky je ze zákonů různé povahy nahlíženo stejně jako na praváky. Levákovi automaticky nevzniká nárok na zvláštní zacházení, protože by levák využíval výhod pozitivní diskriminace, kterou náš právní řád též nezná.

Státem nebo jinými institucemi není a nebyla vedena žádná systematická ani jiná evidence leváků, případně uvedené údaje o leváctví, průběhu vyšetření a doporučených výchovněvzdělávacích postupech jsou neveřejné a chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Všechna vyšetření při stanovení laterality, stejně jako stanovení postupů práce při ve škole podléhá souhlasu zákonného zástupce.

  • Náš právní systém nezná pojem pozitivní diskriminace, proto rodiče leváků i leváci sami mohou při výchově a vzdělávání využívat jen metodické a praktické pomoci poradenských zařízení a škol, z právních předpisů nevyplývá nárok na jakékoli zvýhodnění z důvodů samotného leváctví dítěte.
  • Za výchovu leváka, za jeho přípravu na praktický život a budoucí povolání, je plně zodpovědný rodič, který jako jediný má možnost a také pravomoc ovlivňovat své dítě až do jeho plnoletosti.
  • Školské, zdravotnické či jiné instituce a orgány poskytují levákovi a jeho rodičům odbornou metodickou i praktickou pomoc při jeho výchově a vzdělávání, ale všechna opatření mají ve vztahu k rodičům jen doporučující charakter, proto záleží jen na rodičích, jestli s touto pomocí budou souhlasit a jak ji ku prospěchu dítěte využijí.
  • Dospělý levák může uplatňovat zvláštní přístup vyplývající z jeho leváctví jen ve velmi omezené míře.


10/10/2013