Literatura a zdroje

1. Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod jako Ústavní zákon č.  2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
2. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o osobních dat
3. Zákon č. 101/2000 Sb., § 5
4. Směrnice Evropské unie č. 2000/43/ES, čl. 3
5. Koncepce romské integrace na období  2010 – 2013, Michael Kocáb, ministr pro  lidská práva, Úřad vlády České republiky, Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti  romské menšiny
6. Věstník MŠ a kultury a informací, roč. XXIII, seš. 4 z 10. 2. 1967
7. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání, § 2 Zásady a cíle vzdělávání, čl. 1, písm. a)
8. Zákon č. 561/2004 Sb., § 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními  vzdělávacími potřebami, odst. 1 - 5
9. Vyhláška MŠMTV ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se  speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
10. Vyhláška MŠMTV ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve  školách a školských poradenských zařízeních, § 5 Poradna, čl. 3, písm. a)
11. Vyhláška č. 72/2005 Sb., § 7 Škola, čl. 2, písm. a)
12. Vyhláška č. 73/2005 Sb., § 6 Individuální vzdělávací plán
13. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, World Health Organization v Ženevě, desátá revize, verze k 1. 1. 2009
14. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a  ztížení pracovního uplatnění, § 1
15. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 440/2001 Sb., 10 Horní končetina
16. Vyhláška č. 440/2001 Sb., § 8 Lékařský posudek
17.  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 16 Rovné zacházení, zákaz diskriminace  a důsledky porušení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů
18. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 224 Pracovní podmínky zaměstnanců,  odst. 1, písm. a)