Levák v zaměstnání

V oblasti pracovního práva není problematika leváků také zmíněna, přesto však lze vycházet z Listiny základních práv a svobod, v níž článek 28 stanovuje, že „Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.“ Zákon, který tyto uspokojivé pracovní podmínky podrobněji upravuje, je zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.

Zákoník práce dále stanoví, že „zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky,“17 a že „Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce; za tím účelem zajišťují zejména zřízení, údržbu a zlepšení zařízení pro zaměstnance.“18

Zaměstnavatel má tedy povinnost vytvořit pro zaměstnance příznivé pracovní podmínky, pokud to není v příkrém nepoměru s vynaloženými prostředky. Jde o to, aby zaměstnanec levák nebyl diskriminován při výkonu svého povolání z důvodu své odlišnosti tím, že například nemůže správně uchopit některé pracovní nástroje nebo že uspořádání pracoviště neodpovídá potřebám přirozených intuitivních pohybů vůdčí ruky a nohy, což by pro něj mohlo být v některých případech i v rozporu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

10/10/2013