Leváci a nůžky

Kolik krejčích nebo klempířů leváků ve skutečnosti v době před obecným přijetím leváctví stříhalo zpracovávané materiály v rámci své denní pracovní činnosti levou rukou? To je otázkou, na kterou neumí nikdo odpovědět, protože prováděním průzkumů chování leváků v různých sebeobslužných a pracovních činnostech se v minulosti nikdo nezabýval, ale nezabývá se tím v zásadě nikdo ani dnes - jedinou dlouhodobě a podrobněji sledovanou činností leváků je od poloviny minulého století pouze proces psaní.

Konstrukce nůžek vychází z přirozeného úchopu a práce pravé ruky a jejich tvarování se vyvíjelo po mnoho století do současné funkční dokonalosti. Leváci jsou při používání nůžek ve složitější situaci, protože si nakonec musí vybrat svou metodu stříhání z několika přirozeně se nabízejících protichůdných variant. Většina dnes již dospělých si však z pochopitelných důvodů nepamatuje období a postup, kterými s nůžkami začala v dětství pracovat, a tak můžeme vycházet jen z toho, jak tuto činnost praktikují dnes ve stovnání s tím, jak postupovaly při nácviku stříhání učitelky mateřských a základních škol.
Z průzkumu mezi dětmi, dospívajícími a mladými do třiceti let, u nichž se dá předpokládat, že už vyrostli v období, kdy projevované leváctví nepřináší společenské vyloučení, vyplynulo, že polovina leváků stříhá levou rukou nůžkami pro praváky, čvrtina levou rukou nůžkami pro leváky a zbývající čtvrtina stříhá pravou rukou nůžkami pro praváky. Je potřeba podotknout, že všichni dotazovaní leváci, kteří nepoužívají nůžky pro leváky, věděli, že takové nůžky pro leváky existují, většina z nich je i vyzkoušela, nebo je dokonce nějaký čas i vlastnila. Testováno bylo na jaře 2013 bezmála kolem tří stovek praváků a 45 leváků ústeckého regionu - pokud by se někomu počet leváků zdál příliš malý, si musí uvědomit, že podobné průzkumy s většími skupinami pracují z organizačních důvodů jen málokdy - na prvotní zmapování situace a vyslovení předběžných závěrů, myslím, stačí. Zde je potřeba říci, že chování leváků se odvíjí nejen podle jejich přirozených dispozic, ale také pod vlivem školní výuky, cen nástrojů a také společenského klimatu, proto se zvyklosti a z nich odvozené údaje mohou měnit v čase, sociálním prostředí i v regionech.

1. Leváci stříhající levou rukou nůžkami pro leváky

Nůžky pro leváky mají nože zkřížené stranově opačně než u nůžek pro praváky, a tak je levák ve ve stejné pozici jako pravák - do stříhání si vidí, využívá přirozených pohybů prstů a ruky a obstřihuje směrem k ose těla, tedy ve směru hodinových ručiček.

Různé druhy kancelářských nůžek pro leváky jsou dnes u nás naprosto dostupným zbožím, které se dá koupit v jakémkoli papírnictví, navíc jejich cena je většinou stejná jako jejich pravostranné protějšky. Ceny zahradnických, kadeřnických, manikúrních, univerzálních i nůžek na drůbež, které jsou dostupné především ve specializovaných internetových obchodech pro leváky, jsou pak obvykle vyšší.

Levostranné nůžky uprostřed mají obráceně zkřížené nože.

Protože nože jsou zkřížené opačně, je levák ve stejné pozici jako pravák - do stříhání si vidí a zároveň využívá přirozených pohybů prstů a ruky; při stříhání postupuje po směru hodinových ručiček.

Přes všechny logicky znějící výhody takovéto nůžky používá v dospělosti jen zhruba čtvrtina leváků – převážně proto, jak poukazují leváci, kteří tento způsob zamítli, že levák je v běžném životě odkázán právě jen na ně, což je nepohodlné a přináší jiné obtíže. Takovýto levák pak musí své nůžky nosit s sebou nebo je mít uložené na zvláštním místě; pokud je nemá k dispozici, je z procesu stříhání diskvalifikován. Navíc většina profesně specializovaných nůžek se v levostranné variantě nevyrábí, nebo je jejich cena příliš vysoká na to, aby si je pro příležitostnou činnost levák pořizoval.

Situace pak nutí takovéhoto leváka k tomu, aby uměl zacházet zároveň s oběma konstrukcemi nůžek a rozlišoval, v které činnosti použije jedny, nebo druhé. Na to však musí myslet, pracovní náčiní si připravovat a rozlišovat, což připadá většině leváků tak složité, že pro sebe raději volí jednodušší přístup.

V jiné situaci jsou však příslušníci některých povolání, v nichž se s nůžkami pracuje každodenně a někdy i po celý den - lze si představit, že střihači a krejčí, kadeřníci, pedikéři a manikéři, kuchaři, zahradníci i klempíři mohou ve svých zaměstnáních plně využívat výhod ergonomicky vstřícné konstrukce levostranných nůžek. Ostatně nabídky profesně zaměřených kvalitních nůžek v kamenných i internetových obchodech napovídají, že takováto živá skupina zákazníků určitě existuje.

V řadě povolání taková možnost neexistuje – nástroje na bázi nůžek se pro leváky nevyrábějí, nebo z praktických organizačních důvodů jsou jen v jedné variantě, tedy pravostranné. Například lékař porodník, stejně jako chirurg levák musí využívat při zákrocích a operacích pravostranně konstruované nástroje, včetně různých spon, nůžek a kleští.

2. Leváci stříhající levou rukou nůžkami pro praváky

Většina malých leváků se v rodině nejprve seznámí s nůžkami pro praváky. Malý levák je v rodině většinou ve svém leváctví osamocen, a stříhání se naučí většinou bez velkého vedení nápodobou praváků nůžkami, kterými je domácnost vybavena - tedy pravorukými nůžkami. Pokud pochopí systém jiných pohybů, které si pravostranné nůžky v jeho levé ruce vynucují, a stříhání jimi zvládá, nemá důvod cokoli měnit a celoživotně u nůžek pro praváky zůstává.

Leváků stříhajících levou rukou nůžkami pro praváky je více než jedna polovina z celkového počtu leváků, přestože shodně uvádějí, že nůžky pro leváky znají, že někteří z nich jimi v dětství nějakou dobu stříhali, a mnozí z nich je dokonce i vlastnili.

Přes všechny výhody, kterou přináší kompatibilita s pravorukým prostředím se musí leváci  při stříhání nůžkami pro praváky vyrovnávat s řadou dílčích obtíží:

  • palcem a prsty musí vykonávat pohyby, které nevycházejí z přirozených pohybů ruky. Aby se nože dobře křížily a vznikl dostatečný tlak v střižném místě, musí palec, na rozdíl od praváků, přitahovat směrem do dlaně a ukazovákem tlačit ven. Tento způsob ovládání je fyzicky těžší, přesto jej nakonec polovina leváků zvládá bez potíží,
  • levák nevidí do právě stříhaného místa, proto levák musí nůžky mírně sklopit směrem k sobě, nahlíží do místa střihu z vnější strany a stříhá po směru hodinových ručiček - takto postupuje většina leváků s nůžkami pro praváky. Někteří leváci, aby do místa střihu viděli, obrátí směr vystřihování, postupují odspodu nahoru proti směru hodinových ručiček a stříhají „proti srsti“,
  • nepříjemné je přílišné tvarování ok pro prsty, zejména pro palec – tlačí do některých nůžek nelze vložit prsty vůbec. Obecně můžeme říci, že přílišné ergonomické tvarování nástrojů, které je vstřícné pravákům, naopak levákům život znesnadňuje.

Práce prstů levé a pravé ruky při stříhání pravostrannými nůžkami - zelená šipka ukazuje místo, kde tvarované oko pro palec vytváří bolestivý tlak.

Levák a nůžky pro praváka -  takto levák vidí, spíše tedy nevidí, do místa střihu ...

... a řeší to tím, že nůžky naklopí směrem k sobě a nahlíží do stříhání z vnější strany ...

... menší skupina leváků sklopí nůžky naopak od sebe - při velkém sklopení se však nůžky chovají mírně nevyzpytatelně a z čáry sjíždějí.

Spíše výjimečně někteří leváci stříhají proti směru hodinových ručiček, čímž si dobře vidí do stříhání, ale levá ruka se pohybuje těsně kolem těla s loktem vystrčeným do prostoru, pro ostatní leváky tedy s dost nepřirozenými pohyby.

Přestože nůžky pro leváky jsou dnes snadno dostupné, že cena nejrozšířenějších kancelářských nůžek je stejná jako v pravostranné variantě a přestože se leváci musí při stříhání nůžkami pro praváky vyrovnávat s řadou dílčích obtíží, takovýto levák upřednostní kompatibilitu s pravostranným prostředím, protože je pro něj ve výsledku jednodušší se nevázat na svou pomůcku, kterou by musel nosit pořád při sobě.

Pro většinu specializovaných činností v řemeslech a aktivitách neexistuje varianta nůžek pro leváky - levák by pak musel umět stříhat stejně kvalitně levou i pravou rukou, což je obtížné, ale pro tuto skupinu leváků i zbytečné.

3. Leváci stříhající pravou rukou nůžkami pro praváky

Zhruba čtvrtina leváků si v dětství osvojuje stříhání nůžkami pro praváky pravou rukou. Tento svůj přístup později zdůvodňují tím, že jim tato cesta přijde jednodušší než se vázat na nůžky pro leváky a že se jim zároveň tak lépe stříhá, než kdyby stříhali levou rukou nůžkami pro praváky. V dětství jim někdo z rodičů, sourozenců něbo jiný blízký člověk ukázal, jak to dělá právě on, pravák. Levou rukou pravostrannými nůžkami jim to nešlo, takže si přehodili nůžky do ruky pravé podle rodičů nebo ostatních dětí a dosáhli hned lepších výsledků. S praváky stejně totiž plně využili přirozených pohybů, které jsou v souladu s konstrukcí nůžek, a možnosti vidět do bodu střihu. Jiní uváděli, že nůžky pro leváky ztratili a že z nouze postupovali ve shodě s ostatními dětmi, a šlo to - takových různých důvodů uváděli leváci stříhající pravou rukou mnoho…

Možno tedy říci, že k práci pravou rukou je přivedla samotná konstrukce nůžek, z ní vycházející jednoduchá technika stříhání a pravostranné nůžky, kterými je vybavena domácnost, a také již několikrát zmiňovaná přizpůsobivost leváků na pravostranné prostředí.

Žádný z leváků stříhajících pravou nezmiňoval nějaké obtíže, které jsou známy při převádění leváků na ruku pravou při psaní. Možno říci, že tato varianta stříhání nepřináší výchovné nebo psychické obtíže těm dětem, které se pro toto řešení samy rozhodnou. Je to zřejmě pro to, že stříhání je převážně pouhou motorickou činností, která není spojena s vývojem řeči v kombinaci s utvářením pojmů a jejich vizualizací.

Pokud by se někomu z praváků zdálo divné, že celá čtvrtina leváků stříhá pravou rukou, aniž by je k tomu někdo očividně přiměl násilím, se může zamyslet nad tím, jak sám nůžky používá – vždyť každý pravák si také stříhá levou rukou nehty na ruce pravé, a navíc také nakonec jiné křížení nůžek musí zvládnout. Vždyť je to jen otázka trpělivosti a ochoty přijmout jinou variantu a vůle zdokonalit svou druhou ruku – adaptabilita a vypěstované průzkumnictví je ale pro leváka i v této oblasti výhodou.

Situace při stříhání, kterou každý dobře zná, je odpovědí na to, jak leváci mohou stříhat pravostrannými nůžkami - každý pravák si také stříhá levou rukou nehty na ruce pravé - je jen otázkou cviku a trpělivosti, jak každý tuto činnost zvládne!

... a co říci nakonec?

Snad jen to, že někteří leváci i praváci shodně tvrdí, že jim stříhání nejde, že je prostě nebaví, že se snaží stříhání co nejvíce vyhnout a že se jim to dokonce i daří!

To je překvapivě možné právě proto, že v celé řadě zaměstnání to není třeba a i v běžném denním provozu jsou věci uzpůsobené tak, že se dnes stříhat nebo nastřihovat prostě nemusí. Všimli jste si, že dnes už v rodinách nešijeme tak jako dřív, že obálky trháme, že obaly potravin jsou opatřeny trhacími páskami, nastřiženými okraji a že různé štítky, obrázky a samolepky všeho druhu jsou po okrajích vyseknuty?

7/12/2013