Bill of Lefts

Bill of Rights hraje ústřední roli v americkém právním a politickém systému a je přetrvávajícím symbolem svobod a kultury amerického národa. Listina práv Spojených států amerických (anglicky Bill of Rights) je souhrnný název pro prvních deset dodatků k Ústavě Spojených států, které omezují moc americké federální vlády a ukotvují základní demokratická práva. Účelem těchto omezení je ochrana přirozených práv, tj. svobody, osobního vlastnictví a dále svobody vyznání, slova, svobodného tisku, shromažďování, ale i práva na držení a nošení zbraně. Tato listina základních práv byla v roce 1789 přednesena prvnímu Kongresu Jamesem Madisonem (později se stal americkým prezidentem) a vzešla v platnost 15. prosince 1791 po ratifikaci v jednotlivých členských státech Unie.

D. Campbell a Lefthander International se odkazuje na tuto v USA obecně známou a uctívanou listinu modifikovaným dokumentem, který nazvali "Bill of Lefts" a který definuje a hájí práva leváků.


Bill of Lefts

Lefthanders International, the organization responsible for formulating the "Bill of Lefts," was organized to "protect the needs and interests of left-handers everywhere."
Article 1: "All persons shall be guaranteed the freedom to practice and enjoy their hand preference without influence from parents, teachers or peers."
Article 2: "All persons shall have the privilege of diminishing the use of the word 'right' to mean 'correct,' by substituting 'OK,' 'true,' or similar affirmatives."
Article 3: "Left-handers shall be entitled to offer their dominant hand in a handshake, salute or oath."
Article 4: "All left-handed persons shall be entitled to make their product needs known to manufacturers and retailers."
Article 5: "Manufacturers shall have the freedom to market Lefthanded products in quantity and at competitive prices; this freedom is guaranteed by the ever increasing demand of the Lefthanded population."
Article 6: "There shall be no discrimination against Lefthanders in any field of employment or endeavour."
Article 7: "All left-handed persons shall enjoy the freedom, encouragement and instruction to develop their talents and skills to the fullest"
Article 8: "Left-handers shall have the freedom to refrain from apologizing for their handedness in social situations."
Article 9: "All persons shall be entitled to actively discourage the use of the word "left" in a negative connotation; no more leftovers, left out, or lefthanded compliments."
Article 10: "From this day forth, August 13 of each year shall be observed as International Lefthanders Day, championing the freedoms, worth and dignity of Lefthandedness throughout the world."


"Lefthanders International“ je jako společnost založena k tomu, aby chránila potřeby a zájmy leváků, a je odpovědna za formulaci „Základní listiny práv a svobod leváků".

Článek 1: "Všem osobám ať je zaručena svoboda, s níž si bez ohledu na rodiče, učitele nebo vrstevníky určí a budou používat svou vedoucí ruku."
Článek 2: "Všechny osoby ať mají povinnost omezit používání slova "pravý" ve významu "skutečný", "jediný" a "správný" a nahradit jej za "OK", "dobře" nebo jiné podobné vyjádření souhlasu."
Článek 3: "Leváci ať mají nárok nabídnout při pozdravu stisknutím rukou nebo při přísaze svou dominantní ruku."
Článek 4: "Všechni leváci ať mají nárok, aby jejich potřeby naplnili svými produkty známí výrobci a prodejci."
Článek 5: "Výrobci ať mají svobodu vyrábět pro trh výrobky pro leváky v odpovídajícím množství a za konkurenceschopné ceny; tato svoboda je zaručena stále rostoucí poptávkou levoruké populace."
Článek 6: "Ať není uplatňována jakákoliv forma diskriminace leváků v oblasti zaměstnávání a jejich dalších činnostech."
Článek 7: "Všem leváků ať se dostane svobody, povzbuzení a poučení, aby mohli rozvíjet svůj talent a dovednosti naplno."
Článek 8: "Leváci ať mají právo se zdržet omluv za své leváctví."
Článek 9: "Všechny osoby mají právo aktivně se ohradit při použití slova "levý" s negativními souvislostmi ve významu „neobratný“, „neupřímný“ a dalšími odsuzujícími významy."
Článek 10: "Ode dneška 13. srpen každého roku ať je dodržován jako svátek leváků, který bude bojovat za prosazování svobod, životních hodnot a důstojnost leváků po celém světě."  

Tolik tedy tento proklamační text formulující představy Lefthanders International o tom, jakými směry se mají ubírat požadavky na většinovou společnost. Po přečtení "Bill of Lefts" nás zřejmě zaujmou především ty články, které nebojují za práva leváků, ale naopak se snaží donutit pravorukou část společnosti změnit své každodenní chování. V tomto ohledu si musíme uvědomit, že tato formulace požadavků ze sedmdesátých let byla ovliněna situací, v níž se leváci cítili skutečně a oprávněně ve svých právech poškozováni. Nicméně znalci mentality americké společnosti tvrdí, že takto mnohdy vůči pravákům až agresivně formulované požadavky nebyly myšleny vážně jen tehdy, ale jsou mnohdy tak prožívány i dnes. Konec konců na různých webových stránkách se požadavky citované nebo odvozené objevují dodnes i s obrazovým materiálem.

Je zajímavé, že autoři "Bill of Lefts" v článcích 2, 3, 4, 5 a 9 volí konfrontační styl, kterým možná aniž si to uvědomili, jen v opačné polaritě kopírují ataky pravostranné společnosti vůči levákům. Ve srovnání s českými poměry, kde se za zrovnoprávnění leváků od konce padesátých let brali nejdříve naši přední pedagogové a ze svých zkušeností postupně prosadili rovnocenně vyvážený přístup společnosti k levákům přes osvětu učitelů a ministerstva školství, v poměrech za oceánem to vzali nepoučení a rozzlobení aktivisté "do vlastních rukou", tedy do "vlastní levé ruky". To samozřejmě nesnižuje jejich úsilí, ale přístup fifty firty se společenským konsensem se takto prosadit prostě nedá, natožpak ohnout jazyk a odstranit z něj dávno zažitá slova a nahradit je neutrálními novotvary. My Češi přece víme své o "brusičích jazyka" i úředním "ptydepe".

Jakpak se asi cítí pravák, kterému levák sám připraven a s jistotou podá ruku k pozdravu? Je jen zmaten, zaskočen, roztrpčen, že se dostal do ponižující situace, kterou si svým chováním nezasloužil? Nedělejme druhým to, co sami nechceme, aby jiní dělali nám. V ostatních požavcích však jako leváci trvejme na svém, protože se s právy praváků nekříží, ani proti nim nejdou.

 

https://www.hirschy.net/lefties/lrights.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_práv_Spojené_státy_americké

https://citythatbreeds.com/2010/08/happy-international-left-handers-day/

 

24/6/2015