Náměty na další výzkum

Při svém zkoumání leváctví a okolností s ním spojených nárážím na celou řadu otázek, na které ze své pozice a ze svých možností nejsem schopen odpovědět. Nicméně otázky tu jsou a možná se najde někdo, kdo je schopen na ně odpovědět nebo už na ně třeba odpověď má, ale neví, že na ně sinistrologie čeká. Náměty na další výzkum nejsou seřazeny podle nějakého klíče, ale tak, jak je přinášel život:

 • Mají leváci některé specifické vlastnosti, které by se daly podpořit, pěstovat, kultivovat, aby z nich vyplynula zdatnost, kterou praváci nemají? Které to jsou a jak se dají využít ku prospěchu celé společnosti?
 • Stanovení souboru psychických vlastností typického leváka?
 • Jak je to s leváky v oblastech výtvarného umění, herectví a dalších kreativních oborech? Jsou skutečně leváci více kreativní než praváci?
 • Mají leváci lepší sluch? (citlivost, rozlišení různých zvuků, překrývání řeči a šumů, tónů, hudební představivost, hudební paměť)
 • Jaký podíl dětí z celkové populace je nějak diagnostikováno v PPP z hlediska laterality?
 • Kolik z nich je leváků (z hlediska vážnosti situace)?
 • Grafomotorické kurzy pro uvolnění ruky pro předškoláky - jsou vhodné pro leváky, když jsou metodicky zaměřeny na určitý okruh pohybů odvozených od praváků? Jaká je úspěšnost leváků v nich ve srovnání s praváky?
 • Mají pracovníci PPP vytvořenu nějakou zobecněnou metodiku, co mají doporučovat rodičům a učitelům, jak mají s dětmi leváky pracovat a vychovávat je v období školní docházky na 1. stupni ZŠ, zejména v 1. - 2. třídě?
 • Mají pracovníci PPP vytvořenu nějakou zobecněnou metodiku, co mají doporučovat rodičům a učitelům při volbě zájmových aktivit (sport, hudba) a volbě povolání?
 • U kolika leváků se rodiče zajímají aktivně o leváctví svých dětí? Kolik jich to tedy vůbec neřeší?
 • Srážejí se leváci ve vyšším věku s nějakými problémy, které se týkají jejich leváctví a s jakými?
 • Jsou děti s dyslexií, dysgrafií a poruchami koncentrace pozornosti skutečně častěji leváky, jak se někdy objevuje v popularizační literatuře?
 • Kdy přijaly i jiné země zákonné úpravy leváctví, jak emancipace leváků probíhala v jiných srovnatelných civilizovaných zemích?
 • Existoval v dobách Rakouska - Uherska a ČSR nějaký přípis, vyhláška ministerstva o tom, že leváci musí psát pravou rukou, nebo to byla jen školská praxe, jen nepsaná, ale dodržovaná tradice?
 • Jak byli skutečně přijímáni leváci v minulosti při pracovních činnostech - jinými slovy - mohli při běžných pracovních činnostech používat levou ruku k sekání sekyrou, zatloukání hřebíků kladivem, nošení vody v putně a v podobných činnostech?
 • Existují soudní případy, v nichž informace o tom, že někdo používá levou ruku, tedy že je levák, byla přitěžující okolností?
 • Jak velký tlak na leváky vytvořil nástup průmyslové revoluce, vznik dělnických profesí a povinné služby v armádě v 19. století?
 • Kteří pedagogové u nás (R-U a ČSR) poprvé upozorňovali, že děti leváci nuceně píšící pravou rukou mají obtíže?
 • Kdo historicky jako první vyvodil metodu dolního psaní leváků? ((Warren - USA; E. Lippert 1912 (odkaz ze Sováka); Synek v Psaní u levorukých dětí tvrdí, že v Průvodci k čítance "Sluníčko" / Josef Korejs byl už v roce 1942 návod psaní leváků))
 • Byli někdy někteří zaměstnavatelé ochotni pro zvýšení produktivity práce zařídit pracoviště pro leváka nebo ho vybavit pracovními pomůckami?
 • Jak významně se mění rukopis v závislosti na použitém psacím náčiní (např. s grafitovou tužkou v různých tvrdostech, perkem, plnicím perem, kuličkovými tužkami a rollery, fixami a podobně?
 • Od koho a proč pochází myšlenka, že leváci mají používat co nejvíce pomůcek pro leváky? (zřejmě léta sedmdesátá)
 • Při přijímání leváctví prošla česká společnost (rodiče, pedagogové a pedagogika) několika vývojovými fázemi - zahraniční zkušenosti naznačují, že takové fáze si prošly i jiné země - dal by se tento postup zobecnit? V jaké fázi se jako společnost nacházíme my?
 • Lateralita nohy a okolnosti s tím spojené
 • Existují speciální rozvojové programy pro sportovce leváky i praváky pro rozvoj / kompenzaci "druhých" laterálních párových končetin a sdružených pohybů? Jak je získat od trenérů jednotlivých sportů?
 • Existují nějaké metody rehabilitace a nuceného poúrazového přiučování na ruku druhou v dospělosti?

2/6/2016