Proč vůbec se zabývat leváctvím?

V poslední době, především se založením těchto internetových stránek o leváctví, jsem byl mnohokrát ze stran mých studentů i mých přátel zcela vážně dotazován, jestli je celé, a to nejen mé, snažení, které se týká leváků, nějak smysluplné a jestli celé téma není jen taková pracně nafouklá teoretická bublina.

Proč se tedy vůbec zabývat problematikou leváctví?

1. Výsledky bádání o levácích, tedy sinistrologie, mají v první řadě praktický význam především pro leváky a jejich rodiče. Prostřednictvím nauky o levácích a osvěty se levákům a jejich rodičům významnou měrou zvyšuje kvalita každodenního života. Správné přístupy v rodinné a školní výchově leváka pak pomohou vytvořit vstřícné prostředí, protože nedochází k poškozování leváků nesprávnou výchovou - především samotní leváci se tak celoživotně nemusí vyrovnávat s takovými problémy, které mohou zasáhnout malého leváka v raném školním věku a jejichž typologie je dostatečně popsána v odborné literatuře.

2. Školský a zdravotnický systém pak následně nemusí v odborných logopedických, pedagogicko-psychologických a dalších zařízeních napravovat škody spáchané nesprávnou výchovou ve školách i v rodinách. Právě od logopedů, kteří jako první našli vazbu mezi poruchami řeči leváků a jejich násilným přiučováním na pravou ruku při psaní, vzešel požadavek podrobněji zkoumat fenomén leváctví a nalézat vhodné metodické přístupy ve výchově leváků.
3. Sinistrologie jako nauka o leváctví a levácích podává informace o výchově nejen rodičům, ale i učitelkám mateřských a základních škol, které se na formování dítěte leváka v nejkritičtějším období svého vývoje bezprostředně podílejí. Umožňuje učitelům elementaristům, aby je provázel dobrý pocit, že svou práci dělají dobře, zodpovědně a smysluplně tak, aby při výchově žádků viděli i odpovídající výsledky.

4. Ve vyšším školním věku i v dospělosti se leváci táží, kdo vlastně jsou a co mají dělat, aby tento svůj život prožili co nejkvalitněji a vyhnuli se zbytečnému tápání a omylům, které jsou už jinými leváky dostatečně zmapovány a jejichž zkušenosti se dají využít. Tyto postupy se mezi praváky šíří odnepaměti výchovou z generace na generaci – u leváků je to složitější proto, že v rodinách bývají často ve svém leváctví osamoceni a nemají možnost své právě nabývané zkušenosti konfrontovat s jinými leváky.

5. Pochopení laterality přirozených pohybů se přenáší do praktického využití těchto poznatků v pohybových aktivitách, při nácviku hry na hudební nástroje a sportu a zejména položení základů široké škály pracovních činností v sebeobslužných situacích, v domácnosti, v dílně a na zahradě a ve specializovaných profesích.

6. Otázky spojené s leváctvím nutí pronikat do podstaty laterality nejen leváků, ale vyvolávají zájem o podstatu praváctví nebo skupiny lidí laterálně nevyhraněných. Zde jsou vznášeny požadavky směřující k pochopení činnosti lidského mozku, které se vymykají zkušenostem a zaměření speciálních a jiných pedagogů – mezioborové vztahy tak podněcují bádání v neurofyziologii, neuropsychologii, genetice, ale i v oborech dalších. V této souvislosti je podněcován zájem o možné specifické vlastnosti leváků a přínosu leváků pro lidskou společnost jako celek.

7. V souvislosti s řešením praktických postupů spojených s nácvikem psaní leváků vyvstávají otázky vztahu řeči, čtení a psaní a myšlení a jejich vzájemné propojenosti jako pravděpodobně dalšího a zatím nevyužitého duchovního potenciálu nastupující generace, s tím i o otázky zdokonalení výuky nejen v počáteční fázi školní docházky dětí a možného posunutí jejich možností.

8. Sinistrologie přináší důležité informace pro výrobce stranových variant pomůcek, nástrojů, přístrojů a zařízení o tom, co vlastně leváci pro svůj život chtějí a potřebují a co jsou pro to ochotni udělat. Proto sbírá informace o tom, jak jsou věci v pravostranném lidském světě uspořádány a konstruovány, jak se toto uspořádání historicky vyvinulo a ustálilo, analyzuje a poskytuje náměty, jak „svět věcí“ lépe zpřístupnit levákům.

9. Historická složka oboru zkoumá přijetí fenoménu leváctví v konkrétních historických podmínkách a rozkrývá dobové společenské vztahy i podmínky, v nichž leváci v převládající pravoruké společnosti žili a tvořili; specifickým podoborem je i zpracování historie bádání o leváctví.

10. Zkoumání leváků, otevřenost jejich problematiky a šíření informací o nich je indikací kvalityspolečnosti, její vstřícnosti k lidem, kteří jsou odlišní od obecně chápaného modelu „normálního člověka“, a naznačuje vyšší vyspělost společenských vztahů. Může přispět k lepšímu pochopení a přijetí i dalších skupin lidí s jinými vlastnostmi většinovou společností a přináší zkušenosti, jak postupovat při osvětě i při vytváření a zavádění zákonných opatření k specifickým menšinám.