Lateralita v odborné literatuře

Na rozdíl od jiných témat spojených s leváctvím jsou otázky určení a typologizace laterality zpracovány mnohokrát, což ostatně odpovídá tradici naší i zahraniční pedagogiky. Zaměřenost pedagogiky a psychologie na metody zjišťování a její  laterality typologizaci je patrné od let šedesátých a takovou cestou se vydaly i základní práce Sovákovy, Drnkové - Syllabové a dalších; jediný, kdo problematiku leváctví rošíříl o témata další, byl jen Fr. Synek se svými Záhadami levorukosti.

Problematika stanovování laterality se tak stala i standardním a hojně využívaným tématem bakalářských a magisterských prací a je jen na úrovni autora, jeho vedoucího práce a úrovni školy, jak se s tímto mnohokrát opakovaným tématem vypořádá. Přesto je potřeba říci, že někteří autoři BP a MP provedli cenné průzkumy po školách nebo vedli užitečné rozhovory s leváky a dalšími aktéry vědomého či nezáměrného procesu "přeučování leváků".

Když jsem tvořil celou tuto kapitolu a pročítal množství staženého materiálu v češtině, potvrdilo se mé tušení, že okruh tématik je se stáhl jako kruh kolem metod určení laterality a z toho navazujícího psaní leváků, ale že na ostatní témata ve vysokoškolském prostřední příliš mnoho místa není. Druhým poznatkem je to, že česká pedagogika nepracuje vůbec s jinojazyčnými zahraničními zdroji a používá odkazů z překladů do češtiny (Healyová, Zoche) a že názory a pojetí laterality a problematiky leváctví v pojetí M. Sováka naší pedagogice k vyřešení těchto otázek stačí. Zajímavá je i z toho vyplývající setrvačnost názorů v české odborné literatuře. Rané práce o leváctví ze začátku šedesátých let minulého století M. Sováka vytvořily dnes už kánonické pojmosloví, a tak nejvýznamnější z nich jsou právě tyto:

 • Sovák, Miloš: Výchovné problémy leváctví, SPN, Praha, 1960
 • Sovák, Miloš: Lateralita jako pedagogický problém, SPN, Praha, 1962
 • Sovák, Miloš: Metodika výchovy leváků, SPN, Praha, 1966
 • Drnková, Zdena; Syllabová, Růžena: Záhada leváctví a praváctví, Avicennum, Praha, 1983 (2. vydání 1991)
 • Synek, František: Záhady levorukosti, Horizont, Praha, 1991
 • Křišťanová, Ladislava: Diagnostika laterality a metodika psaní levou rukou, Gaudeamus, Hradec Králové, 1987 (1991, 1995, 1998)

a zajímavé články v odborném lékařském časopise:

Z bakalářských a magisterských prací, které přes všechnu snahu jejich autorů i vedoucích prací je potřeba vnímat právě jako práce školní, mě zaujaly tyto pro jejich pečlivé zmapování tématu, že objevily a upozornily na otevřená témata nebo že odpověděly na otázky, na které "velká" pedagogika skutečně pozapomněla nebo nenašla odpověď; cenné jsou i pro výpovědi těch, kteří byli v minulosti přicvičování na ruku pravou:

 • Přístup k levorukosti v Československu krátce po roce 1967 - autor Tereza Šafránková, BP, vedoucí práce Mgr. Linda Hroníková, Ph.D, Fakulta humanitních studií, UK Praha, 2013 (výpovědi učitelů a tehdejších žáků o zavádění výuky psaní levou rukou a leváctví v ZŠ po vydání vyhlášky min. školství v roce 1967),
 • Problematika levorukosti v minulosti a současnosti - autor Jana Šubrtová, DP, Vedoucí práce PaedDr. Ivona Futschiková, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírovědně-humanitní a pedagogická (zaměřeno na zjištění podílu trz. přeučených leváků u lidí různých generací, jejich názory na tehdejší pedagogické postupy a jejich život dnes).
 • Vliv laterální preference na sílu stisku ruky - Helena Doskočilová, DP, fyzioterapie, vedoucí práce prof. PhDr. František Vaverka, CSc., Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011 (vývoj úchopů ruky; rozbor pojetí laterality v odborné literatuře).

Pro rodiče a učitele jsou zde k tomuto tématu přiložen DUMy:

 1. Leváci a leváctví - Kdo jsou leváci
 2. Leváci a leváctví - Předběžné určení laterality dítěte

 

23/5/2016